Realizujemy projekt europejski w Szkole Podstawowej w Płoskiem gm. Zamość

163

„Wysoka jakość nauczania w Płoskiem” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie Osi Priorytetowych 9-12 RPO WL 2014-2020, Działanie: 12.2 Kształcenie ogólne.

Spotkanie z chemią w gimnazjum i obecnie klasie 7 i 8 w Szkole Podstawowej w Płoskiem jest bardzo ważne i ma duży wpływ na późniejszy stosunek uczniów do tego przedmiotu, na ich zainteresowania chemią, a także wybór dalszego profilu kształcenia. Młodzież tych klas jest grupą wiekową o zróżnicowanych możliwościach poznawczych i różnym podejściu do nauki szkolnej, co powoduje trudności w realizacji celów kształcenia na lekcjach chemii.
Część uczniów jedynie na etapie szkoły podstawowej i gimnazjum zetknie się z usystematyzowaną wiedzą chemiczną i pozna chemię jako naukę, która tłumaczy zjawiska życia codziennego, omawia problemy ochrony środowiska. Uczniowie mają możliwość nabywania umiejętności wykonywania prostych doświadczeń chemicznych, zdolności obserwacji i poznawania podstawowych praw chemicznych, którymi rządzi się przyroda. Chemia daje możliwość poznawania różnorodnych substancji i ich właściwości, uczy tłumaczyć językiem chemicznym zjawiska w otaczającym świecie.
Program zajęć wyrównawczych z chemii skierowany jest do uczniów klas szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy mają trudności z opanowaniem wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla szkoły podstawowej i gimnazjum. Zakłada uzupełnienie braków powstałych z różnych przyczyn. Zajęcia wyrównawcze z chemii dają uczniom możliwość nadrobienia zaległości, a zarazem pomagają w przygotowaniu się do egzaminu zewnętrznego z zakresu przedmiotów przyrodniczych.
Przewidywane osiągnięcia uczniów zawierają wymagania podstawowe, poszerzone niekiedy o niewielki zakres wymagań ponadpodstawowych. Program opracowany i prowadzony przez nauczyciela SP Płoskie – Agnieszkę Ostasz zawiera różnorodne formy i metody pracy dostosowane do potrzeb, zainteresowań i możliwości uczniów.
Pracę grupy chemicznej potwierdzają zdjęcia z zajęć w doposażonej w ramach projektu „Wysoka jakość nauczania w Płoskiem” pracowni chemicznej…

Koordynator projektu- Katarzyna Kędziora