Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej (Siedliska)

493

Wójt Gminy Zamość ogłasza, że w dniu 19 lutego 2019 r. w Urzędzie Gminy Zamość przy ulicy Peowiaków 92 pok. Nr 30 (świetlica) II-piętro o godz. 9:00 odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Siedliska, oznaczonej numerem 344/9 o powierzchni 0,0410 ha, cena wywoławcza 11.000,00 zł. (słownie: jedenaście tysięcy złotych).

Nieruchomości nie posiadają ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zamość nieruchomość położona jest w terenach zabudowy wiejskiej o charakterze kolonijnym, gospodarstw specjalistycznych, usług komercyjnych podstawowych, rzemiosła produkcyjnego.

Wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej należy wnieść w pieniądzu (PLN) przelewem środków pieniężnych lub w gotówce na rachunek bankowy Urzędu Gminy Zamość nr 85 2030 0045 1110 0000 0230 3780 prowadzony przez Bank Gospodarki Żywnościowej SA Oddział Operacyjny w Zamościu w taki sposób, aby najpóźniej
w dniu 15 lutego 2018 r. wadium znajdowało się na ww. rachunku bankowym, pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.

Przed otwarciem przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej do wglądu dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód osobisty. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa notarialnego upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się od zawarcia umowy uczestnika, który przetarg wygrał.

Nieruchomości rolne będące przedmiotem sprzedaży zbywane są w granicach istniejących wynikających z ewidencji gruntów bez wskazywania ich w terenie.

Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Zamość pok. Nr 31 lub tel. (084) 639-29-59 wew. 51.

Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny.