Informacja dotycząca wydawania i przyjmowania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020

694

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 można pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu oraz na stronie gopszamosc.naszbip.pl., przyjmowane są od dnia 1 września 2019 r. do dnia 15 września 2019 r. W przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, wnioski należy składać od dnia 1 października 2019 r. do dnia 15 października 2019r. W przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu, lutego do dnia 15 lutego danego roku szkolnego. Wnioski złożone po terminie pozostają bez rozpatrzenia. Dochód w rodzinie ucznia, który uprawnia do ubiegania się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto na osobę w rodzinie ( zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz. U. z 2018 r. poz. 1358).
Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie stypendium
szkolnego na rok szkolny 2019/2020 za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku tj. za miesiąc sierpień 2019 r.:
• w przypadku utraty dochodu, dokument potwierdzający utratę dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np: świadectwo pracy, zaświadczenie),
• zaświadczenie z zakładu pracy o wynagrodzeniu z tytułu umowy o pracę, umowy o dzieło, umowy zlecenia za miesiąc sierpień 2019 r.,
• odcinek lub decyzja o wysokości przyznanego świadczenia z tytułu: emerytury, renty rodzinnej, renty chorobowej, świadczenia przedemerytalnego, zasiłku rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego,
• zaświadczenie / oświadczenie / decyzja – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
o wysokości otrzymywanych świadczeń: z tytułu zasiłku okresowego, zasiłku stałego, zasiłku pielęgnacyjnego, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku dla opiekuna, świadczenia rodzicielskiego, zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do niego np. z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej, z tytułu samotnego wychowania dziecka, z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tytułu zamieszkania dziecka w miejscowości gdzie jest siedziba szkoły, z tytułu dojazdów do szkoły poza miejscem zamieszkania, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego,
• osoby otrzymujące alimenty przekładają kopię wyroku sądowego zasądzającego alimenty,
lub zaświadczenie Komornika Sądowego o wysokości wyegzekwowanych alimentów.
• decyzja o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych lub stypendium,
• osoba bezrobotna oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nie osiąganiu dochodu w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenie wniosku,
• zaświadczenie, oświadczenie lub nakaz płatniczy o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego, dochód miesięczny z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł. doliczany jest dochód powyżej 1 ha przeliczeniowego.( zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ),
• oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych,
• w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych, za dochód przyjmuje się przychód z tej działalności pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, podatek należny, składki
na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Dochód ustala się dzieląc kwotę dochodu
z działalności gospodarczej, wykazanego w zeznaniu podatkowym za poprzedni rok kalendarzowy, przez liczbę miesięcy prowadzonej działalności, w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, dochód ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, które zawiera informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w ZUS. Dochód stanowi kwota zadeklarowana przez osobę w oświadczeniu.

Oświadczenia, o których mowa powyżej składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: “Jestem świadoma/świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Podstawą do refundacji wydatków edukacyjnych są: faktury, rachunki, dowody wpłaty, zaświadczenia wystawione na wnioskodawcę, dokumentujące poniesione koszty zakupów o charakterze edukacyjnym.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub dyrektor ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego którzy złożyli wniosek o przyznanie stypendium szkolnego są obowiązani niezwłocznie powiadomić o ustaniu przyczyn, które stanowiłyby podstawę przyznania stypendium szkolnego jak również o zmianie sytuacji rodzinnej i dochodowej.

opracował. GOPS , Zamość dn.21.08.2019 r.

Wniosek