Gimnazjum w Zawadzie przechodzi do historii

641

W nowym roku szkolnym 2019-2020 nie będzie już gimnazjów. Jedno z nich, prowadzone przez Stowarzyszenie Oświatowe w Zawadzie, po niemal 17 latach działalności, obfitującej w sukcesy, zakończyło już swoje funkcjonowanie.

HISTORIA POWSTANIA I DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA I NIEPUBLICZNEGO GIMNAZJUM IM. JANA KOCHANOWSKIEGO W ZAWADZIE /w Gminie Zamość/.

Reforma oświaty była jedną z czterech reform, które wprowadzał jednocześnie rząd premiera Jerzego Buzka. Zgodnie z reformą od 1 września 1999 r. rozpoczęły funkcjonowanie gimnazja. Położenie Gimnazjum w Zawadzie na pograniczu Gminy Zamość i Gminy Szczebrzeszyn, nie pozwalało na powołanie gimnazjum publicznego, gdyż obwód szkolny Zawada liczył za mało dzieci. Powołano oddział gimnazjum w Płoskiem. Ambicją społeczności Zawady było jednak powołanie i utrzymanie własnego gimnazjum. Jedyną możliwość dawało powołanie stowarzyszenia, które byłoby organem prowadzącym dla gimnazjum w tej miejscowości. 26 marca 2001 r. odbyło się zebranie mieszkańców Zawady i okolicznych wsi, powołano Stowarzyszenie Oświatowe w Zawadzie, do którego przystąpiło 72 członków, powołano zarząd pod przewodnictwem Romana Zychowicza. Rozpoczęto starania o powołanie z dniem 01.09.2002 r. placówki szkolnej. 15 listopada 2001 r. Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu pozytywnie zaopiniowało prośbę Zarządu Stowarzyszenia w sprawie założenia w Zawadzie Niepublicznego Gimnazjum o uprawnieniach szkoły publicznej. Dnia 27 grudnia 2001 r. Niepubliczne Gimnazjum w Zawadzie zostało wpisane przez Zarząd Gminy Zamość do ewidencji szkół niepublicznych działających na terenie Gminy. Dzięki dobrej współpracy z Urzędem Gminy Zamość, na czele z Wójtem Ryszardem Gliwińskim oraz ówczesnym Zastępcą Stanisławem Grześko, a następnie Konradem Dziubą, Stowarzyszenie otrzymało dużą pomoc organizacyjną i materialną. Wielkim wsparciem był ówczesny Ksiądz Prałat Stefan Wójtowicz – Proboszcz Parafii Wielącza. Jego dużą zasługą było to, że do Gimnazjum uczęszczała młodzież z całej Parafii.
1 września 2002 r. Niepubliczne Gimnazjum w Zawadzie rozpoczęło działalność. Pierwotnie, dzięki zrozumieniu i uprzejmości władz, swą siedzibę Gimnazjum znalazło w budynku Szkoły Podstawowej w Zawadzie, jednak Stowarzyszenie za cel postawiło sobie pozyskanie własnego budynku. 14 września 2002 r. odbyło się uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego pod jego budowę oraz uroczyste odsłonięcie tablicy z nazwą Gimnazjum. W uroczystości uczestniczyli m.in. Wójt Ryszard Gliwiński, ks. Stefan Wójtowicz oraz przedstawiciele Szkoły Podstawowej, Prezes i Zarząd Stowarzyszenia Oświatowego w Zawadzie, dyrekcja, a także uczniowie Gimnazjum oraz społeczność lokalna. W budowę zaangażowali się okoliczni mieszkańcy, a w szczególności rodzice uczniów. Prace wykonywane były sprawnie, 1 września 2003 r. oddano do użytku piętro, a 1 października cały budynek. Pragnieniem społeczności szkolnej oraz członków stowarzyszenia było nadanie szkole imienia. 25 maja 2004 r. miało miejsce uroczyste otwarcie Niepublicznego Gimnazjum w Zawadzie. Przecięcia wstęgi dokonali Wójt Ryszard Gliwiński, Prezes Stowarzyszenia Oświatowego w Zawadzie Roman Zychowicz i Dyrektor szkoły Halina Zychowicz. Mszę św. odprawił ks. Kanclerz Kurii Biskupiej Adam Firosz oraz ks. Kanonik Stefan Wójtowicz. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Matka Chrzestna statku m/s Ziemia Zamojska Janina Gąsiorowska, Poseł na Sejm RP Arkadiusz Bratkowski, Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Jerzy Chróścikowski, Przewodniczący Rady Gminy Zamość Kazimierz Skiba, członek Zarządu Powiatu Zamojskiego Ryszard Ciurysek, przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego dyr. Eugeniusz Polakowski. Podczas uroczystości dokonano również poświęcenia sal lekcyjnych.
W rok później szkoła posiadała już swój sztandar, ufundowany przez Radę Rodziców. Uroczystość poświęcenia sztandaru odbyła się 14 czerwca 2005 r. Mszę św. celebrował ks. Biskup Diecezji Zamojsko – Lubaczowskiej Mariusz Leszczyński. W czasie tego wydarzenia obecni także byli m.in. Poseł na Sejm RP Ryszard Stanibuła, Wójt Ryszard Gliwiński, z-ca Wójta Stanisław Grześko, ks. prałat Stefan Wójtowicz, przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Skiba, Kierownik Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Zamościu Helena Gmyz, Starosta Zamojski Henryk Matej, ks. Zygmunt Żółkiewski, ks. Jerzy Truś, ks. Piotr Harko, ks. Mariusz Dziadosz.
Oprócz ważnych i uroczystych dla szkoły wydarzeń wiele działo się też podczas dni codziennej nauki i pracy. W szkole istniały liczne koła zainteresowań, uczniowie brali udział w konkursach przedmiotowych, prowadzono kronikę, odbywały się akademie i imprezy szkolne, a także akcje charytatywne. Szkoła dbała również o kondycje fizyczną uczniów, organizując czynny wypoczynek zarówno w czasie ferii zimowych, jak i wakacji, oraz w trakcie zajęć lekcyjnych. W tym zakresie na uwagę zasługują wycieczki organizowane na terenie kraju, jak również za granicą, spływy kajakowe, obóz sportowy nad Soliną, wyjazdy na lodowisko oraz zajęcia terenowe. W realizacji tych zadań wydatnie wspomogły szkołę władze Gminy oddając do użytku w 2011 roku halę sportową. Od początku istnienia szkoły działał również chór, na który chętnie uczęszczali uczniowie. Jego działalność przynosiła szkole wiele wyróżnień. Uczniowie bardzo chętnie brali udział w akcjach charytatywnych i sami je inicjowali. Największe z nich to „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”, „Góra Grosza”, doroczna zbiórka żywności dla potrzebujących z naszego rejonu przekazywana do PCK oraz organizowana przez UNICEF akcja pomocy dzieciom w Kongo, “Szlachetna Paczka”, „Zostań pomocnikiem św. Mikołaja”. Aby lepiej koordynować takie działania w 2011 r. powstał Szkolny Klub Wolontariatu.
Nieustannie dbając o jakość kształcenia Gimnazjum zdecydowało się w roku szkolnym 2009–2010 przystąpić do projektu „Droga do Sukcesu”. Projekt realizowano ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „Kapitał ludzki”. Intencją było wyrównanie szans edukacyjnych. Uczniowie uczestniczący w programie zdobyli certyfikaty TELC z języka angielskiego oraz ECDL z informatyki. Ponadto, Gimnazjum brało udział w następujących wybranych projektach i programach, które realizowane były przy współpracy z lokalnymi organizacjami oraz lokalną społecznością:
– 2002 i 2003 r. – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – podnoszenie i zmiana kwalifikacji zawodowych mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich;
– 2003 i 2004 r. – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Dni trzeźwości w Zawadzie;
– 2004 r. – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zamościu – Ogród Szkolny przy Niepublicznym Gimnazjum w Zawadzie; Ratujmy Środowisko dla nas i przyszłych pokoleń; Żyję w zgodzie z przyrodą;
– 2007 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Lubelski Kurator Oświaty – Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i sportowo-rekreacyjnych; Ministerstwo Edukacji Narodowej – Pracownie komputerowe dla szkół;
– 2008 r. – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego – Droga do sukcesu – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji;
– 2013 r. – Chevron Polska Energy Reources – sfinansowanie zakupu pracowni komputerowej – 20 zestawów komputerowych;
– 2014 r. – Fundacja Świętego Mikołaja – “Stypendia św. Mikołaja o profilu nauk ścisłych” dla uczniów interesujących się naukami ścisłymi i mających osiągnięcia w tej dziedzinie, dla których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym;
– 2016 r. – Program Stypendialny “Lubelskie wspiera uzdolnionych 2016-2017”.
Wszystkie te starania przyniosły efekty. Uczniowie Niepublicznego Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zawadzie odnosili sukcesy na konkursach i olimpiadach. Do najważniejszych osiągnięć należą:
• Konkursy ogólnopolskie:
“Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego…” 2003/04 – finalista; 2004/05 – laureat; 2008/09 – laureat.
• Konkursy Lubelskiego Kuratora Oświaty:
– 2004/05 – laureat konkursu matematycznego,
– 2006/07 – finalista konkursu polonistycznego, finalista konkursu geograficznego,
– 2007/08 – laureat konkursu geograficznego, finalista konkursu fizycznego, finalista konkursu biologicznego,
– 2009/10 – finalista konkursu polonistycznego, finalista konkursu z j. angielskiego,
– 2014/15 – laureat konkursu z j. niemieckiego,
– 2015/16 – laureat konkursu z j. niemieckiego,
– 2016/17 – laureat konkursu z j. niemieckiego,
– 2018/19 – laureat konkursu polonistycznego.
• Konkursy organizowane przez LSCDN:
– ZAGIMAK – 2004/05 – laureat, dwóch finalistów; 2005/06 – trzech finalistów; 2006/07 – laureat, finalista;
– @LGORYTM – 2006/07 – finalista; 2007/08 – laureat i finalista; 2008/09 – laureat i finalista; 2009/10 laureat i finalista; 2015/16 – laureat; 2016/17 – finalista; 2017/18 – laureat i finalista.
Corocznie uczniowie Gimnazjum w Zawadzie brali udział w różnorodnych konkursach na poziomie lokalnym (językowych, ortograficznych, recytatorskich, plastycznych, sportowych, wiedzy o Unii Europejskiej, wiedzy pożarniczej, wiedzy o ruchu drogowym, o Gminie Zamość), gdzie często zajmując czołowe lokaty przechodzili do dalszego etapu.
Lista sukcesów sportowych jest równie imponująca. Uczniowie brali udział w konkursach i zawodach sportowych, organizowanych przez Szkolny Związek Sportowy, gdzie osiągali liczne sukcesy, np. na szczeblu powiatu – piłka nożna chłopców i dziewcząt, piłka koszykowa; na szczeblu rejonu – piłka siatkowa chłopców; na szczeblu wojewódzkim – tenis stołowy dziewcząt, skok wzwyż, rzut oszczepem. Uczniowie brali również udział w rywalizacjach, organizowanych przez Stowarzyszenie Ludowe Zespoły Sportowe, a także w „Czwartkach lekkoatletycznych” w Zamościu i zawodach organizowanych przez Gminę Zamość, zajmując czołowe lokaty.
Przez 17 lat istnienia Niepubliczne Gimnazjum w Zawadzie wypracowało własny ceremoniał szkolny. Uroczystości takie jak ślubowanie klas pierwszych, ślubowanie absolwentów, uroczystość rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego, akademie szkolne miały określony ceremoniał, budując tym samym własną tradycję w zakresie przebiegu cyklicznych wydarzeń szkolnych. Przez okres funkcjonowania placówki mury szkoły opuściło 847 absolwentów. Są wśród nich studenci, jak również absolwenci szkół wyższych. Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zawadzie na trwałe wpisało się w historię edukacji w Gminie Zamość, a także w świadomość szkolnej społeczności. Uczniowie byli dobrze postrzegani przez społeczność lokalną.
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe – likwiduje z dniem 31.08.2019 r. Niepubliczne Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Zawadzie oraz pozbawia zatrudnienia wielu nauczycieli, zaprzepaszczając 17-letni dorobek pracy tychże nauczycieli, aby szkoła stała się nowoczesną placówką z bogatą bazą dydaktyczną. Likwidacja uniemożliwia uczniom naukę w bardzo dobrze wyposażonej i przyjaznej szkole, wśród wysoko wykwalifikowanych nauczycieli, oddanych młodzieży.
Stowarzyszenie nadal kontynuuje działalność, jednak w sytuacji, gdy cel, dla którego zostało powołane, tj. prowadzenie gimnazjum, przestaje istnieć, będzie pracowało nad poprawą warunków pracy i nauki uczniów oraz nauczycieli poprzez przekazywanie swojego doświadczenia oraz posiadanych zasobów materialnych i dydaktycznych.

Stowarzyszenie Oświatowe w Zawadzie
czerwiec 2019 r.