„Dobry Start” 2019

703

Informacja dotycząca wydawania i przyjmowania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start”, tj. jednorazowego świadczenia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2019-2020.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu (ul. Szczebrzeska 120) uprzejmie informuje mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia Dobry start” będą przyjmowane drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. – za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl), czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii lub za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną, drogą tradycyjną /w wersji papierowej/ od dnia 1 sierpnia 2019 r. do dnia 30 listopada 2019 r. Formularze wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” na nowy okres zasiłkowy można pobierać od 15 lipca 2019 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu na ul. Szczebrzeskiej 120, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 /sala obsługi/. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (84) 638 52 01 wew.18.

Komu przysługują świadczenia „Dobry start”: rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku w wysokości 300 zł na dziecko, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:
– 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się,
– 24. roku życia (w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności),
20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia,
– ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia (w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności).

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia. Wsparcie z programu” Dobry start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program nie obejmuje studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Świadczenie „Dobry start” nie przysługuje:

  • jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
  • nie przysługuje również na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (realizujące roczne przygotowanie przedszkolne tzw. zerówka w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego).

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje w terminie 2 miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje nie później niż do dnia 30 września.

Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Organ właściwy przesyła wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, organ właściwy, przyjmując wniosek od wnioskodawcy, informuje o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia „Dobry start”. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia dobry start nie wstrzymuje wypłaty tego świadczenia. Odmowa przyznania świadczenia oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wymagają wydania decyzji. W przypadku wystąpienia zmian, mających wpływ na prawo do świadczenia „Dobry start”, osoba ubiegająca się o świadczenie jest zobowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

Za nienależnie pobrane świadczenie „Dobry start” uważa się świadczenie wypłacone na podstawie fałszywych oświadczeń lub dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd przez osobę pobierającą to świadczenie oraz świadczenie „Dobry start” wypłacone osobie innej niż osoba uprawniona do tego świadczenia, z przyczyn niezależnych od organu, który przyznał to świadczenie.

na podstawie materiałów z GOPS