„Czyste Powietrze” w Gminie Zamość

2020

Wójt Gminy Zamość podpisał porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (WFOŚiGW) w sprawie wsparcia działań w realizacji Programu „Czyste Powietrze” na obszarze Gminy Zamość.

Zaangażowanie gmin w realizację programu jest dobrowolne i Gmina Zamość nie otrzymuje z tego tytułu żadnego wsparcia finansowego. Z uwagi na ważny interes społeczny i oczekiwania Mieszkańców, Wójt Gminy podjął decyzję o wsparciu działań WFOŚiGW w ramach Programu Czyste Powietrze.

Celem programu priorytetowego „Czyste powietrze” jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

Zgodnie z zapisami porozumienia Gmina Zamość zobowiązała się przede wszystkim do pomocy w przygotowywaniu wniosków przygotowania wniosków wraz z Wnioskodawcami pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie, weryfikacji wniosków złożonych przez Wnioskodawców w Urzędzie Gminy, oraz przekazywania do WFOŚiGW zweryfikowanych wniosków.

Po stronie WFOŚiGW będzie m.in. rozpatrywanie wniosków, udzielanie dofinansowania oraz przeszkolenie pracowników Gminy w zakresie niezbędnym do wymogów realizacji Programu.

Uwaga! Pierwsze wnioski będą przyjmowane w Urzędzie Gminy po odbyciu szkolenia przez osobę oddelegowaną do ich obsługi. O konkretnym terminie będziemy informować za pośrednictwem gminnych mediów.