Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Gminy Zamość

1975

Informacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gminy Zamość dotycząca pomocy  materialnej  dla uczniów z terenu gminy.

KOMU PRZYSŁUGUJE POMOC MATERIALNA I  JAKIE PRZYBIERA FORMY?

Pomoc materialna przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Zamość w formie:
– stypendium szkolnego,
– zasiłku szkolnego.

Stypendium szkolne – może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie ucznia (miesięczny dochód na 1 osobę nie może przekroczyć 514,00zł netto), w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne przysługuje uczniom szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół średnich, ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych. Stypendium przysługuje do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
– pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników;
– całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.

Stypendium nie przysługuje:
– uczniom klas zerowych,
– uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Zamość.

Zasiłek szkolny – może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (np. z powodu nagłej choroby, śmierci, kradzieży, pożaru lub innego zdarzenia nadzwyczajnego i nieprzewidywalnego).
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.
O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.
Do wniosku o zasiłek szkolny należy dołączyć dokumenty potwierdzające zaistnienie zdarzenia losowego.

KTO MOŻE BYĆ WNIOSKODAWCĄ?

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym (tj. stypendium szkolne, zasiłek szkolny) są przyznawane na:
1) wniosek rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia;
2) pełnoletniego ucznia;
3) wniosek odpowiedniego dyrektora szkoły;
4) stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKU O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć od dnia 01 września do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów  pracowników  służb  społecznych  od  dnia  01  września  do  dnia 15 października danego roku szkolnego.

Druki wniosków o przyznanie stypendium szkolnego można pobrać w GOPS w Zamościu przy ul. Partyzantów 94, pok. 201, w godz. od 7:30 do 15:30 w pok. 301 i 407, gdzie należy także wskazane wnioski składać.

W uzasadnionych przypadkach, wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie terminu wskazanego powyżej.
Wnioskodawca jest zobowiązany uzasadnić z jakich wyjątkowych względów wniosek powinien zostać rozpatrzony po upływie obowiązującego terminu.
Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu (art. 58 Kpa).

OBOWIĄZEK WNIOSKODAWCY:

Rodzice ucznia lub pełnoletni uczeń otrzymujący stypendium szkolne są obowiązani niezwłocznie powiadomić Ośrodek, który przyznał stypendium o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym.

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ DO WNIOSKU O STYPENDIUM SZKOLNE?

Wymaganymi dokumentami są zaświadczenia lub oświadczenia potwierdzające wysokość dochodów osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku (lub w przypadku utraty dochodu – z miesiąca złożenia wniosku).
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:
1) miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
2) składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
3) kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Od dnia 01 lipca 2011 roku:
a) dokumentem potwierdzającym wysokość osiągniętych dochodów może być nie tylko zaświadczenie o wysokości osiągniętych dochodów, lecz również oświadczenie, przy czym w takim przypadku pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli, o której mowa w art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”;

b) w przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można przedłożyć oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych  z  pomocy  społecznej,  przy  czym  w  takim  wypadku  składający oświadczenie  jest  obowiązany  do  zawarcia  w nim  klauzuli, o której mowa w  art. 90n ust. 5a ustawy o systemie oświaty o następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wymagane dokumenty:
– zaświadczenie z zakładu pracy (lub oświadczenie) dokumentujące dochody netto (dotyczy umowy o pracę, umowy zlecenie, umowy o dzieło),
– odcinek/decyzja renty, emerytury czy świadczenia przedemerytalnego  (lub oświadczenie),
– zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie bezrobotnego lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy, nieosiąganiu dochodu przez osoby niezarejestrowane w PUP,
– zaświadczenie (lub oświadczenie) w przypadku osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, tj. świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłku stałego, okresowego, dodatku mieszkaniowego itp.,
– dokumenty wykazujące dochody z prowadzonej działalności gospodarczej, tj.:
(*) działalność opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych –  wysokość dochodu ustala się na podstawie pobranego z Urzędu Skarbowego zaświadczenia o dochodach za poprzedni rok podatkowy zawierającego informację o wysokości:
1) przychodu;
2) kosztów uzyskania przychodu;
3) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
4) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza;
5) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenie społeczne;
6) należnego podatku;
7) odliczonych  od  podatku  składek  na  ubezpieczenie  zdrowotne  związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.

Należy również przedłożyć oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność gospodarcza w poprzednim roku.

(*) działalność na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – za dochód przyjmuje się kwotę zadeklarowaną w oświadczeniu tej osoby. Należy także załączyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o rozliczaniu działalności w formie ryczałtu oraz przedłożyć dowód opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

(*) działalność w formie karty podatkowej – należy przedłożyć zaświadczenie z Urzędu Skarbowego zawierające informację o rozliczaniu działalności w formie karty podatkowej (z określeniem wymiaru karty podatkowej na dany rok); przedłożyć dowód opłacania składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz  oświadczenie o osiągniętym dochodzie;

– dokument wykazujący dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego – zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych,
– w przypadku uzyskiwania alimentów: wyrok sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, oświadczenie lub przekazy/przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów,
– zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość dochodów z innych źródeł, np. praca zarobkowa za granicą, wynagrodzenie z tytułu praktyk, stypendia  (nie dotyczy stypendium szkolnego), praca dorywcza, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali itp.

W poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, które nie zostały wykazane powyżej.

CO W SYTUACJI JEŚLI NIE ZGADZAM SIĘ Z OTRZYMANĄ DECYZJĄ?

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do stypendium szkolnego strona ma prawo wnieść odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zamościu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu.

JAKA JEST PODSTAWA PRAWNA?

Ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2015, poz. 2156 z późn. zm.);

Uchwała Nr XXIII/196/16 Rady Gminy Zamość z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Zamość.