Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łapiguz

1005

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. poz. 778 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353 ze zmianami) w związku z uchwałą nr XXII/183/16 z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łapiguz w Gminie Zamość, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łapiguz obejmującego obszar działki nr ew. 229/9 obręb Łapiguz, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 12 kwietnia do 5 maja 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zamość w godz. od 9:00 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy Zamość (sala konferencyjna) w godz. 9:00-10:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcje planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać
– w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość,
– ustnie do protokołu,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@zamosc.org.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22 maja 2017 r.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński