Jednorazowe świadczenie ,,4000” zł

4289

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu uprzejmie informuje, że z dniem 01.01.2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin ,,Za życiem”. Wnioski należy pobierać oraz składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość, I piętro, pokój 112, od poniedziałku do piątku w godz. od 7:30 do 15:30.

1. Komu przysługuje jednorazowe świadczenie ,,4000”.
Jednorazowe świadczenie przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód.

2. W jakiej wysokości przysługuje świadczenie.
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4000 zł.

3. Komu nie przysługuje świadczenie.
Jednorazowe świadczenie nie przysługuje jeśli dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (oznacza to dom pomocy społecznej, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, szkołę wojskową lub inną szkołę, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) albo w pieczy zastępczej.
Jednorazowe świadczenie nie przysługuje również w przypadku urodzenia martwego dziecka.

4. Jakie należy spełnić warunki i co należy dołączyć do wniosku, żeby otrzymać
jednorazowe świadczenie.
Aby uzyskać jednorazowe świadczenie konieczne jest spełnienie kilku warunków:
1) złożyć wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka,
2) posiadać zaświadczenie lekarskie, potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu (zaświadczenie takie powinno być wystawione przez lekarza, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarza, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód w przychodni, z którą NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii),
3) posiadać zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające fakt pozostawania pod opieką medyczną nie później niż od 10 tyg. ciąży do dnia porodu.

Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących jednorazowego świadczenia ,,4000’’ udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu – dział świadczeń rodzinnych, tel.: (84) 638 52 01, wew. 23.

Wg opracowania Marzeny Hildebrand

Pobierz wniosek