Pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego

2090

Pierwszy termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego trwa od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. – należy składać faktury za paliwo zakupione w miesiącach: sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2015 roku oraz styczeń 2016 roku.
Stawka zwrotu podatku akcyzowego w roku 2016 wynosi 1,00 zł. na 1 litr oleju.
Wnioski o zwrot akcyzy można pobierać w pokoju nr 1,3,4 i 5 na parterze Urzędu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7.30 do 15.00. Informacje udzielane są również telefonicznie pod nr tel. 0 84 639 29 59 wew. 20, 24 lub 26.

Informacje, które należy zawrzeć we wniosku:

  1. Dane identyfikacyjne wnioskodawcy: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, NIP, PESEL lub nr innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, numer Krajowego Rejestru Sądowego w przypadku gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru.
  2. Miejsce zamieszkania i adres/ siedziba i adres producenta rolnego.
  3. Wielkość powierzchni użytków rolnych.
  4. Numer konta bankowego (jeżeli wnioskodawca chce aby pieniądze zostały wpłacone na rachunek bankowy).
  5. Dołączyć do wniosku faktury VAT za paliwo zakupione w miesiącach: sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2015roku i styczeń 2016roku.
  6. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością – dołączyć oświadczenie, że w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwrot podatku – spółka nie była i nie jest w trudnej sytuacji ekonomicznej oraz nie znajduje się w stanie upadłości.