Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kalinowice i Wólka Panieńska położonych w Gminie Zamość

1579

Na podstawie art. 17 pkt 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz.199 z późn.zm.) oraz art. 39, art. 46 pkt 1, art. 50 oraz art. 54 ust.2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn.zm.)

zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zamość uchwały Nr VIII/56/15 z dnia 25 maja 2015 roku
o przystąpieniu do sporządzenia projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kalinowice i Wólka Panieńska położonych w Gminie Zamość
dla terenów określonych w załącznikach graficznych do niniejszej Uchwały.

Zainteresowaniu mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Zamość ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość w terminie do 21 dni od daty ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński