Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łapiguz

1153

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016r. Poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Zamość uchwały nr XXII/183/16 z dnia 30 maja 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Łapiguz w Gminie Zamość. Przedmiotem opracowania jest zmiana zapisów dotyczących rozszerzenia funkcji terenu o możliwość lokalizacji usług rzemiosła.
Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r. poz. 353) zawiadamiam o podjęciu prac nad opracowaniem prognozy oddziaływania na środowisko do wyżej wymienionej zmiany planu.

Uwagi i wnioski do ww. planu oraz do prognozy mogą być wnoszone:
– w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Zamość, 22-400 Zamość, ul. Peowiaków 92,
– ustnie do protokołu,
– za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@zamosc.org.pl

w terminie 21 dni od ukazania się ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński