Informacja dot. przyjmowania wniosków o ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017

2177

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gminy Zamość, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2016/2017 przyjmowane będą od 01 września 2016 r. Prawo do świadczeń rodzinnych ustala się, na okres zasiłkowy, tj. od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku kalendarzowego.
Wnioski należy pobierać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu ul. Partyzantów 94, 22-400 Zamość I piętro pokój 112 od poniedziałku do piątku w godz. od 7,30 do 15,30. Od 1 stycznia 2016 r. wnioski wraz z załącznikami o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych mogą być również składane drogą elektroniczną. Wnioski drogą elektroniczną można składać wyłącznie za pomocą Portalu Informacyjno-Usługowego emp@tia- zakładka e-Wnioski.
UWAGA! Wniosek złożony drogą elektroniczną musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Komu przysługują świadczenia rodzinne i w jakich wysokościach:
– rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka
– opiekunowi faktycznemu dziecka
– osobie uczącej się
– jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie albo dochód osoby uczącej się nie może przekraczać kwoty 674,00 zł., a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dochód nie może przekraczać kwoty; 764,00 zł. W przypadku gdy dochód rodziny przekracza w/w kwoty, pomnożone przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który ustalane jest prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w wysokości różnicy między łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą o którą został przekroczony dochód rodziny
– (tj.; złotówka za złotówkę).

Zasiłków rodzinnych oraz dodatki do zasiłków rodzinnych w okresie od 01.11.2016r. do 31.10.2017r:przysługują w wysokościach:
– zasiłek rodzinny na dziecko do ukończenia 5 roku życia w wysokości; 95,00 zł.
– zasiłek rodzinny na dziecko w wieku 5-18 w wysokości; 124,00 zł.
– zasiłek rodzinny na dziecko w wieku w 18-24 w wysokości; 135,00 zł.
– dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka – 193,00 zł. nie więcej niż 386,00 zł. na wszystkie dzieci
– dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na trzecie i kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego w wysokości; 95,00 zł.
– dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do ukończenia 5 r. życia w wysokości ; 90,00 zł.
– dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku 5-24 lat w wysokości ; 110,00 zł.
– dodatek w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się siedziba szkoły w wysokości ; 113,00 zł.
– dodatek w związku z dojazdem do miejscowości w której znajduje się szkoła ( dotyczy szkół ponadgimnazjalnych) w wysokości; 69,00 zł.
– wysokość dodatku z tytułu urodzenia dziecka w wysokości; 1 000,00 zł.
– dodatek z tytułu urlopu wychowawczego w wysokości ; 400,00 zł.
– dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w wysokości; 100,00 zł.

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego ; 153,00 zł. / bez kryterium dochodowego/.
Wysokość jednorazowej zapomogi oraz świadczenia rodzicielskiego ; 1 000,00 zł. kryterium dochodowe nie może przekroczyć kwoty ; 1 922,00 zł. na osobę w rodzinie. Wysokość zasiłku dla opiekuna 520,00 zł. / bez kryterium dochodowego/.
Wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego ; 520,00 zł. kryterium dochodowe 764,00 zł. na osobę w rodzinie.
Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego; 1300,00 zł. /bez kryterium dochodowego/.

Co należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych:

1. Oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
2. Zaświadczenie lub oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art.27,art.30b,art.30c,art.30e ,art.30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz .U. z 2012r. poz.361, z późń.zm.).
3. Zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy tj. 2015r. 4. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły.
5. Zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania.
6. Umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej.
7. Umowę o wniesieniu wkładów gruntowych, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną. 8. Odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną, lub odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną.
9. Przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny.
10. W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem;
a) zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
b) informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą. 11. Dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczna wysokość utraconego dochodu. 12. Dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy. 13. Dokument określający wysokość uzyskanego dochodu z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty, w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.
14. Odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu, orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów.
15. Kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.
16. Kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy – w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją : dostęp do rynku pracy”.
17. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka – w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko.
18. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka – w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany.
19. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjnego.
20. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.
21. Odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka.
22. Orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka.

Inne dokumenty w tym oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego np. kserokopia umowy o pracę obejmująca rok 2015, kserokopia świadectwa pracy, kserokopia Pit 11 lub 36 lub 40A lub 11A, kserokopia decyzji o przyznanych świadczeniach emerytalno-rentowych z roku 2015.
Informujemy, że do wniosków nie należy załączać zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku 2015, a także zaświadczenia ZUS o wysokości odprowadzonej w 2015r. składki zdrowotnej, ponieważ organ pozyskuje powyższe informacje drogą elektroniczną. Wszelkich dodatkowych informacji dotyczących świadczeń rodzinnych udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zamościu tel. 84 638 52 01 wew. 23.

WAŻNE !!!!
W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty, od września 2016r. dziecko w wieku 5 lat (czyli dziecko, które kończy 5 lat w roku kalendarzowym 2016) nie jest objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym. W konsekwencji oznacza to, że dziecko kończące 5 lat w roku 2016, nie będzie odbywać od 1 września 2016r. rocznego przygotowania przedszkolnego, a więc nie przysługuje na nie dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017.