Dodatkowy nabór ankiet wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość”

2814

Wójt Gminy Zamość ogłasza dla Mieszkańców Gminy dodatkowy nabór ankiet wstępnej deklaracji uczestnictwa w projekcie pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość”– w zakresie dofinansowania budowy instalacji fotowoltaicznych w systemie otwartym.

Projekt będzie realizowany przez Gminę Zamość tylko i wyłącznie w przypadku otrzymania dofinansowania udzielanego w ramach konkursu ogłoszonego i realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1. Wsparcie wykorzystania OZE.

Specyfika zadania związanego z budową instalacji fotowoltaicznej w systemie otwartym
• Wartość unijnego dofinansowania z Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 wynosi 65 % kosztów kwalifikowanych (netto) – bez podatku VAT.
• Instalacje w systemie otwartym są to instalacje, w których nadmiar wyprodukowanej i niewykorzystanej „na miejscu” energii jest odprowadzany do sieci energetycznej. W czasie niedoboru (np. w pochmurne dni, w nocy, gdy energia jest produkowana w mniejszej ilości) energia jest pobierana z sieci energetycznej.
• Gmina Zamość nie ma wpływu i nie ponosi odpowiedzialności za warunki wprowadzania energii do sieci, ustalone przez Zakład Energetyczny.
• Użytkownik instalacji OZE będzie obciążany opłatami ustalonymi przez podmiot świadczący usługi w zakresie dystrybucji energii.
• Montowany przez Zakład Energetyczny licznik energii elektrycznej będzie dwukierunkowy, co pozwoli na rozliczenie ilości energii oddanej do sieci i pobranej z niej.
• W obecnym stanie prawnym brak jest przepisów wykonawczych regulujących wprowadzenie w życie przepisów art. 41 ust.14 ustawy z dnia 25 lutego 2015r o odnawialnych źródłach energii, która weszła w życie z dniem 01 stycznia 2016 roku.
• Moc instalacji fotowoltaicznej będzie dobierana na podstawie rzeczywiście zużywanej mocy w budynku mieszkalnym. Moc zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć mocy przyłączeniowej wynikającej z umowy na dostawę energii elektrycznej oraz wartości do 3 kW.
• Po zamontowaniu instalacji fotowoltaicznej, wszelkie czynności związane z odbiorem sieci, podpisaniem umowy, a także inne obowiązki wynikające z użytkowania instalacji fotowoltaicznej będą leżały po stronie Właściciela nieruchomości. Procedura oraz wzory dokumentów ustalane są przez operatora sieci.
• W przypadku gdy Gmina Zamość będzie ubezpieczała instalacje, do ubezpieczenia instalacji będą wymagane od właścicieli budynków mieszkalnych przeglądy instalacji elektrycznej budynków prywatnych, które właściciele będą musieli przedłożyć.

Uwarunkowania wymuszające ogłoszenie dodatkowego naboru ankiet wstępnej deklaracji uczestnictwa w gminnym projekcie:

• W zakończonym 19 lutego 2016 roku naborze ankiet wstępnej deklaracji uczestnictwa w gminnym projekcie wpłynęło łącznie 1 805 ankiet, z tego:
– 1 040 ankiety – montaż kolektorów słonecznych
– 605 ankiety – montaż paneli fotowoltaicznych w systemie zamkniętym
– 160 ankiet – montaż pomp ciepła z wymiennikiem powietrznym

• Zarząd Województwa Lubelskiego przyjął i ogłosił kryteria formalnej i merytorycznej oceny gminnych projektów składanych w procedurze konkursowej podziału unijnego dofinansowania do budowy instalacji odnawialnych źródeł energii. Wynika z nich nowa sytuacja w zakresie oceny gminnego projektu w jednym z kryteriów merytorycznych „efektywność kosztowa 1 MW dodatkowej zdolności wytwarzania energii odnawialnej (bez kogeneracji)”. W kryterium tym oceniany będzie poziom unijnego dofinansowania 1 MW wyprodukowanej energii w sposób następujący:
– Do kwoty 1 998 829 zł 1 MW = 25 punktów
– W przedziale kwotowym 1 998 830 zł – 2 665 106 zł = 20 punktów
– W przedziale kwotowym 2 665 107 zł – 3 331 383 zł = 10 punktów
– Od kwoty 3 331 383 zł = 0 (zero) punktów

• Przeprowadzone analizy powyższego prowadzą do następujących wniosków:
– Ujęcie w gminnym projekcie instalacji kolektorów słonecznych (85% dofinansowania) w opisanej powyżej ocenie merytorycznej może otrzymać 10 punktów
– Ujęcie w gminnym projekcie instalacji paneli fotowoltaicznych w systemie zamkniętym (85 % dofinansowania) w opisanej powyżej ocenie merytorycznej może otrzymać 0 (zero) punktów
– Ujęcie w gminnym projekcie instalacji paneli fotowoltaicznych w systemie otwartym (65 % dofinansowania) w opisanej powyżej ocenie merytorycznej może otrzymać 10 punktów
– Ujęcie w gminnym projekcie instalacji pomp ciepła z wymiennikiem powietrznym (85 % dofinansowania) w opisanej powyżej ocenie merytorycznej może otrzymać 0 (zero) punktów

• Z analiz tych wynika, że aby otrzymać unijne dofinansowanie w gminnym projekcie powinny być ujmowane instalacje kolektorów słonecznych o mocy 2-3 kW, oraz instalacje paneli fotowoltaicznych w systemie otwartym o mocy 2-3 kW.

• W przyszłym naborze konkursowym (jeszcze nie ogłoszony). Gmina zamierza złożyć trzy wnioski – każdy o łącznej mocy 2 MW zainstalowanych instalacji OZE (nie można złożyć wniosku o większej łącznej mocy instalacji OZE).
– Jeden wniosek dotyczył będzie wyłącznie instalacji kolektorów słonecznych
– W drugim wniosku przewidujemy instalacje mieszane – w obecnych warunkach będą to kolektory słoneczne o mocy 2-3 kW i panele fotowoltaiczne w systemie otwartym o mocy 2-3 kW.
– W trzecim wniosku – pozostałe złożone ankiety

Ogłaszany dodatkowy nabór ankiet dotyczy wyłącznie Osób chętnych do udziału w projekcie (projektach), którzy nie złożyli ankiet w naborze zakończonym w dniu 19 lutego 2016 roku i wyłącznie w zakresie dostawy i montażu paneli fotowoltaicznych w systemie otwartym, z możliwością odprowadzania nadmiaru wyprodukowanej energii do sieci dystrybucyjnej.
• Ankiety można składać w terminie do dnia 18.03.2016 r. w Urzędzie Gminy Zamość, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Interesanta) w dniach od poniedziałku do piątku, w godz.7.30 – 15.30.
• W ogłoszonym dodatkowym naborze ankiet obowiązują kryteria ich wyboru (przyjęcia) do gminnego projektu (projektów) określone w regulaminie zakończonego w dniu 19 lutego 2016 roku naboru ankiet (część VII Regulaminu), uzupełnione o kryteria dotyczące instalacji fotowoltaicznej w systemie otwartym.

Mieszkańcy, którzy złożyli ankietę w dniach od 08.02.2016r. do 19.02.2016r. na kolektory słoneczne, pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub panele fotowoltaiczne w systemie zamkniętym będą mieli możliwość zmiany początkowego wyboru na instalację fotowoltaiczną w systemie otwartym lub kolektory słoneczne poprzez uzupełnienie właściwej ankiety. Z Tymi Mieszkańcami będą kontaktować się pracownicy Urzędu Gminy Zamość, wówczas Właściciel nieruchomości będzie proszony o osobiste stawienie się w Urzędzie Gminy Zamość w wyznaczonym terminie.
W obecnie prowadzonym naborze prosimy o nieskładanie ankiet przez Mieszkańców, którzy złożyli ankietę w dniach od 08.02.2016r. do 19.02.2016r. Proszę o przygotowanie własnej decyzji w tym zakresie.

dfgdg546

Szczegółowe informacje zawarte są w Regulaminie dla Mieszkańców GMINY ZAMOŚĆ dotyczącym naboru ankiet na instalacje fotowoltaiczne w systemie otwartym w ramach projektu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Wszystkie Osoby chętne do udziału w naborze prosimy o szczegółowe zapoznanie się w/w Regulaminem.

Druk ankiety można pobrać w Urzędzie Gminy Zamość, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Interesanta) w dniach: od poniedziałku do piątku, w godz.7.30 – 15.30 lub ze strony www.gminazamosc.pl

Ankiety można składać do dnia 18.03.2016 r. w Urzędzie Gminy Zamość, pok. nr 1 (Biuro Obsługi Interesanta) w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 – 15.30.

O zakwalifikowaniu do projektu nie decyduje kolejność złożenia wstępnej ankiety.

Każdy składający ankietę zobowiązany jest do zarejestrowania swojego telefonu komórkowego w gminnym informatorze SMS (jeśli dotychczas tego nie uczynił). Szczegóły na stronie www.gminazamosc.pl

Szczegółowych informacji dotyczących naboru ankiet uzyskać można telefonicznie w Urzędzie Gminy Zamość pod numerem tel.: /84/ 639 29 59 wew. 62 i 23.

Zamość, dnia 08 marzec 2016 r.

Zobacz regulamin Pobierz ankietę
Ryszard Gliwiński
Wójt Gminy Zamość