Regulamin przyznawania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest

3629

Zarządzenie Nr 164/16 Wójta Gminy Zamość z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie nieruchomości położonych w gminie Zamość”.

Na podstawie art. 30 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/267/2012 Rady Gminy Zamość z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia ,,Aktualizacji Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Zamość na lata 2012 – 2032 ” – zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się ,,Regulamin przyznawania pomocy na usuwanie wyrobów zawierających azbest znajdujących się na terenie nieruchomości położonych w gminie Zamość”, stanowiący Załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 141/2008 Wójta Gminy Zamość z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie ,, Regulaminu dotyczącego przyznawania pomocy osobom fizycznym – na usuwanie wyrobów zawierających azbest pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych zlokalizowanych na terenie gminy Zamość”.

§ 3.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Zamość, oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Zamość.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Regulamin Wniosek Oświadczenie nr 1 Oświadczenie nr 2 Przykład wypełnionego wniosku