Zakończenie Projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych”

1037

W dniu 26.06.2015 r. w Szkole Podstawowej w Mokrem odbyło się uroczyste podsumowanie Projektu systemowego „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” realizowanego w ramach: Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie: 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.
W spotkaniu uczestniczyli Konrad Dziuba Inspektor ds. Służb Komunalnych i Społecznych, Przewodnicząca Komisji Oświatowo-Społecznej Rady Gminy Zamość Anna Skorupka, sołtys wsi Mokre Anna Siemko, projektant placów zabaw Jan Siejka, dyrektorzy szkół, koordynatorzy lokalni oraz zaproszeni rodzice. Wszystkich zaproszonych gości powitała dyrektor szkoły Beata Nowak. Spotkanie uświetnił występ artystyczny przedszkolaków Szkoły Podstawowej w Mokrem. Dzieci prezentowały kolorowe stroje, swoje umiejętności taneczne i wokalne.
Zaproszeni goście poznali cel główny oraz efekty całego przedsięwzięcia poprzez prezentację, którą przygotowała koordynator projektu Renata Radlińska. Projekt realizowany był w 8 szkołach podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Zamość. Celem głównym projektu było podniesienie jakości pracy 12 oddziałów przedszkolnych w Gminie Zamość poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3-5 letnich w ramach 2 zadań: Zadanie 1 Organizacja placów zabaw dotyczy budowy placów zabaw na wydzielonych przestrzeniach znajdujących się na terenie 8 szkół Gminy Zamość – zakup wyposażenia i montaż placu zabaw, wyposażenie placów zabaw w bezpieczną nawierzchnię i ogrodzenie oraz Zadanie 2 Wyposażenie 12 oddziałów przedszkolnych przy 8 szkołach znajdujących się na terenie Gminy Zamość w wyposażenie niezbędne do utrzymania czystości, meble, rolety, wyposażenie wypoczynkowe, meble do wyposażenia szatni, sprzęt ICT m.in. tablice interaktywne, kserokopiarki, sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne i zabawki. Koszty projektu ogółem wyniosły – 883 710 84 zł.

Zespół Zarządzający