Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sitaniec

1569

Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015r. poz. 199 ze zmianami) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami) w związku z uchwałą nr VI/56/11 Rady Gminy Zamość z dnia 20 kwietnia 2011r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sitaniec, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Sitaniec obejmującego działki położone między terenami PKP, a granicą gminy Zamość wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 września do 15 października 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Zamość w godz. od 9:00 do 14:00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego oraz w prognozie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15 października 2015r. w siedzibie Urzędu Gminy Zamość (sala konferencyjna) w godz. 9:00-10:30
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcje planu miejscowego oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać w formie pisemnej na adres Urząd Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość,
ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina@zamosc.org.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 30 października 2015r.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński