Ogłoszenie o wyborze oferty

1704

Zamość, dn.10.09.2015r.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia 27 sierpnia.2015 roku, opublikowane na stronie internetowej Gminy Zamość przez Ośrodek Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, dotyczące świadczenia usług prowadzenia zajęć aerobiku na terenie Gminy Zamość w ramach zadania „Promocja aktywnego trybu życia – zajęcia rekreacyjne dla kobiet” wpłynęły oferty:
Oferta nr 1. Potocka Jolanta ul. Solna 2, 22-400 Zamość – dotycząca części: A, B, C
Oferta nr 2 Niepubliczna Placówka Wychowania Pozaszkolnego CE Lingua, os. Bohaterów Września1A?C, 31-620 Kraków – dotycząca części od A do L
Oferta nr 3 Iwona Chrzan Centrum Zdrowia I Rekreacji „Iwona” ul Wąska 16a, 22-400 Zamość – dotycząca części od A do L

Do realizacji zadania we wszystkich jego częściach została wybrana firma: Iwona Chrzan Centrum Zdrowia i Rekreacji „Iwona”.

Kierownik Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość
Magda Misztal