Inwentaryzacja Wyrobów Zawierających Azbest

1750

Wyroby zawierające azbest na terenie gminy Zamość występują w postaci płyt falistych azbestowo-cementowych dla budownictwa oraz płyt azbestowo-cementowych płaskich stosowanych w budownictwie zwanych powszechnie eternitem.
Występujący w tych wyrobach włóknisty minerał o nazwie handlowej azbest jest substancją stwarzającą szczególne zagrożenie dla środowiska. Substancje tego rodzaju trzeba wykorzystywać, przemieszczać i usuwać przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Należy przy tym podkreślić, że każda osoba fizyczna lub prawna użytkująca obiekt w którym znajduje się eternit jest użytkownikiem wyrobów zawierających azbest.
Celem przypomnienia trzeba dodać, że eternit po zdemontowaniu podlega utylizacji poprzez składowanie na składowisku odpadów niebezpiecznych. Zabronione jest jego ponowne wykorzystanie.
Ze względu na wspomnianą szkodliwość szereg przepisów prawa nakłada na użytkowników wyrobów zawierających azbest określone obowiązki.
Jednym z nich jest wymóg inwentaryzacji eternitu poprzez spis z natury i przedłożenia uzyskanego wyniku wójtowi w przypadku gdy użytkowany przez osobę fizyczną eternit znajduje się na terenie gminy. Otrzymane dane wprowadzone następnie do Wojewódzkiej Bazy Azbestowej umożliwiają opracowywanie programów usuwania azbestu jak również pozyskiwanie środków finansowych na ten cel. Korzyścią dla użytkownika eternitu będzie natomiast możliwość jego pozbycia się z zachowaniem wymaganych procedur bez ponoszenia kosztów.
Wychodząc naprzeciw tej potrzebie gmina Zamość dzięki wsparciu finansowemu Ministra Gospodarki przeprowadzi w bieżącym roku w okresie od czerwca do września aktualizację inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Wykonanie tego zadania będzie powierzone firmie GreenLynx Paweł Ryś ul.1 Maja 7/3 , 39-400 Tarnobrzeg.
W związku z tym prosimy wszystkich użytkowników wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zamość o umożliwienie wykonania tego przedsięwzięcia przez uprawnione osoby legitymujące się stosownym dokumentem.
Wszelkie niezbędne ogłoszenia dotyczące przedstawionego zamierzenia zamieszczane będą na stronie internetowej gminy Zamość www. gminazamosc.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.ugzamosc.bip.lubelskie.pl
Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Zamość (pok. 29 w godz. pracy urzędu od pon. do piąt. 7.30-15.30) , telefonicznie – 84/639 23 64 w. 29, lub pocztą elektroniczną – adres: gmina@zamosc.org.pl