Zapytanie ofertowe na świadczenie usług prowadzenia zajęć aerobiku na terenie Gminy Zamość w ramach zadania  „Promocja aktywnego trybu życia – zajęcia rekreacyjne dla kobiet”

2078

Zamawiający: 

Ośrodek Promocji ,Turystyki i Sportu Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, tel. 84 627 00 83

Część A

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia zajęć aerobiku w świetlicy wiejskiej w Skokówce, adres: Skokówka, ul Targowa 32, 22-400 Zamość.

a)    termin prowadzenia zajęć: w poniedziałki i czwartki od 1 października 2014 r. do 20 grudnia 2014 r.

b)     ilość godzin tygodniowo: 2 godziny zegarowe tygodniowo, przy czym zajęcia muszą być prowadzone po 1 godzinie zegarowej w  dwu równych terminach w ciągu tygodnia.

c)    Zajęcia powinny być realizowane w godzinach od 20.00 do 21.00.

d)   Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć oraz opracowanie sprawozdania z realizacji wykonywanego zadania na koniec każdego miesiąca.

e)    Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego regulaminu zajęć rekreacyjnych

f)     Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji zajęć aerobiku podczas obowiązywania i realizacji umowy w następujących sytuacjach: na udokumentowaną prośbę uczestników zajęć za zgodą Wykonawcy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

g)    Warunkiem realizacji zajęć jest udział w nich grupy minimum 15 osób. Trzykrotny z rzędu, udokumentowany udział w zajęciach aerobiku grupy mniejszej niż 15 osób powoduje zawieszenie zajęć i rozwiązanie umowy z Wykonawcą.

 1. Wymagania wobec Wykonawcy:
 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć aerobiku lub referencje.
 2. Wykonawca powinien wskazać osoby prowadzące zajęcia oraz udokumentować ich wykształcenie wyższe magisterskie – wychowanie fizyczne lub posiadane uprawnienia instruktora aerobiku lub fitness. Stosowne dokumenty wystarczy dołączyć w formie kopii – np. xero. Oryginały dokumentów należy okazać w chwili podpisywania umowy.
 3. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (xero).

Informacje dodatkowe:

Zamawiający w zakresie realizacji usługi udostępni pomieszczenie w celu prowadzenia zajęć, które wyposaży w magnetofon. Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z wymienionym pomieszczeniem przed złożeniem oferty, w godzinach otwarcia obiektów. Żądania i uwagi Wykonawcy dotyczące pomieszczeń w czasie realizacji umowy nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Krzysztof Czerwieniec, starszy inspektor ds. sportu  tel. 797384702

Przygotowanie, złożenie ofert, kryteria oceny.

a)       Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu oferty, koniecznie należy zaznaczyć której części  zapytania ofertowego dotyczy. Wykonawca może złożyć oferty na świadczenie usług do dowolnej liczby części zapytania ofertowego, przy czym należy zwrócić uwagę, że jedna oferta może dotyczyć tylko jednej części zapytania ofertowego.

b)      Oferty należy złożyć do dnia 19 września 2014 r. w Ośrodku Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, pokój numer 24, do godziny 12:00.

c)      Za termin wpłynięcia oferty Zamawiający uważa termin fizycznego wpłynięcia oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

d)     Błędnie lub w niepełny sposób wypełnione oferty będą odrzucone.

e)      Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za godzinę zegarową prowadzenia zajęć aerobiku.

 

Część B

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia zajęć aerobiku w sali gimnastycznej Zespołu Szkół  w Płoskiem, adres: Płoskie 139, 22-400 Zamość

a)      termin prowadzenia zajęć: w poniedziałki i czwartki od 1 października 2014 r. do 20 grudnia 2014 r.

b)  ilość godzin tygodniowo: 2 godziny zegarowe tygodniowo, przy czym zajęcia muszą być prowadzone po 1 godzinie zegarowej w  dwu równych terminach w ciągu tygodnia.

c)    Zajęcia powinny być realizowane w godzinach od 18.30 do 19.30.

d)   Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć oraz opracowanie sprawozdania z realizacji wykonywanego zadania na koniec każdego miesiąca.

e)    Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego regulaminu zajęć rekreacyjnych

f)     Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji zajęć aerobiku podczas obowiązywania i realizacji umowy w następujących sytuacjach: na udokumentowaną prośbę uczestników zajęć za zgodą Wykonawcy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

g)    Warunkiem realizacji zajęć jest udział w nich grupy minimum 15 osób. Trzykrotny z rzędu, udokumentowany udział w zajęciach aerobiku grupy mniejszej niż 15 osób powoduje zawieszenie zajęć i rozwiązanie umowy z Wykonawcą.

II. Wymagania wobec Wykonawcy:

 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć aerobiku lub referencje.
 2. Wykonawca powinien wskazać osoby prowadzące zajęcia oraz udokumentować ich wykształcenie wyższe magisterskie – wychowanie fizyczne lub posiadane uprawnienia instruktora aerobiku lub fitness. Stosowne dokumenty wystarczy dołączyć w formie kopii – np. xero. Oryginały dokumentów należy okazać w chwili podpisywania umowy.
 3. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (xero).
 1. Informacje dodatkowe:

Zamawiający w zakresie realizacji usługi udostępni pomieszczenie w celu prowadzenia zajęć, które wyposaży w magnetofon. Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z wymienionym pomieszczeniem przed złożeniem oferty, w godzinach otwarcia obiektów. Żądania i uwagi Wykonawcy dotyczące pomieszczeń w czasie realizacji umowy nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Krzysztof Czerwieniec, starszy inspektor ds. sportu  tel. 797384702.

IV. Przygotowanie, złożenie ofert, kryteria oceny.

a)       Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu oferty, koniecznie należy zaznaczyć której części  zapytania ofertowego dotyczy. Wykonawca może złożyć oferty na świadczenie usług do dowolnej liczby części zapytania ofertowego, przy czym należy zwrócić uwagę, że jedna oferta może dotyczyć tylko jednej części zapytania ofertowego.

b)      Oferty należy złożyć do dnia 19 września 2014 r. w Ośrodku Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, pokój numer 24, do godziny 12:00.

c)      Za termin wpłynięcia oferty Zamawiający uważa termin fizycznego wpłynięcia oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

d)     Błędnie lub w niepełny sposób wypełnione oferty będą odrzucone.

e)      Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za godzinę zegarową prowadzenia zajęć aerobiku.

 

Część C

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia zajęć aerobiku w świetlicy wiejskiej w Żdanowie, adres: Żdanów 124 a, 22-400 Zamość

a)    termin prowadzenia zajęć: w środy od 1 października 2014 r. do 20 grudnia 2014 r.

b)     ilość godzin tygodniowo: 1 godzina zegarowa tygodniowo.

c)    Zajęcia powinny być realizowane w godzinach od 20.00 do 21.00

d)   Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć oraz opracowana sprawozdania z realizacji wykonywanego zadania na koniec każdego miesiąca.

e)    Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego regulaminu zajęć rekreacyjnych.

f)     Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji zajęć aerobiku podczas obowiązywania i realizacji umowy w następujących sytuacjach: na udokumentowaną prośbę uczestników zajęć za zgodą Wykonawcy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

g)    Warunkiem realizacji zajęć jest udział w nich grupy minimum 15 osób. Trzykrotny z rzędu, udokumentowany udział w zajęciach aerobiku grupy mniejszej niż 15 osób powoduje zawieszenie zajęć i rozwiązanie umowy z Wykonawcą.

II. Wymagania wobec Wykonawcy:

 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć aerobiku lub referencje.
 2. Wykonawca powinien wskazać osoby prowadzące zajęcia oraz udokumentować ich wykształcenie wyższe magisterskie – wychowanie fizyczne lub posiadane uprawnienia instruktora aerobiku lub fitness. Stosowne dokumenty wystarczy dołączyć w formie kopii – np. xero. Oryginały dokumentów należy okazać w chwili podpisywania umowy.
 3. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (xero).
 1. Informacje dodatkowe:

Zamawiający w zakresie realizacji usługi udostępni pomieszczenie w celu prowadzenia zajęć, które wyposaży w magnetofon. Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z wymienionym pomieszczeniem przed złożeniem oferty, w godzinach otwarcia obiektów. Żądania i uwagi Wykonawcy dotyczące pomieszczeń w czasie realizacji umowy nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Krzysztof Czerwieniec, starszy inspektor ds. sportu  tel. 797384702.

 1. Przygotowanie, złożenie ofert, kryteria oceny.

a)       Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu oferty, koniecznie należy zaznaczyć której części  zapytania ofertowego dotyczy. Wykonawca może złożyć oferty na świadczenie usług do dowolnej liczby części zapytania ofertowego, przy czym należy zwrócić uwagę, że jedna oferta może dotyczyć tylko jednej części zapytania ofertowego.

b)      Oferty należy złożyć do dnia 19 września 2014 r. w Ośrodku Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, pokój numer 24, do godziny 12:00.

c)      Za termin wpłynięcia oferty Zamawiający uważa termin fizycznego wpłynięcia oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

d)     Błędnie lub w niepełny sposób wypełnione oferty będą odrzucone.

e)      Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za godzinę zegarową prowadzenia zajęć aerobiku.

Część D

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia zajęć aerobiku w sali Zespołu Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach, adres: Kalinowice 148, 22-400 Zamość

a)      termin prowadzenia zajęć:  w środy od 1 października 2014 r. do 20 grudnia 2014 r.

b)      ilość godzin tygodniowo: 1 godzina zegarowa tygodniowo.

c)      Zajęcia powinny być realizowane w godzinach od 20.10 do 21.10

d)     Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć oraz opracowania sprawozdania z realizacji wykonywanego zadania na koniec każdego miesiąca.

e)      Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego regulaminu zajęć rekreacyjnych

f)       Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji zajęć aerobiku podczas obowiązywania i realizacji umowy w następujących sytuacjach: na udokumentowaną prośbę uczestników zajęć za zgodą Wykonawcy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

g)      Warunkiem realizacji zajęć jest udział w nich grupy minimum 15 osób. Trzykrotny z rzędu, udokumentowany udział w zajęciach aerobiku grupy mniejszej niż 15 osób powoduje zawieszenie zajęć i rozwiązanie umowy z Wykonawcą.

II. Wymagania wobec Wykonawcy:

 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć aerobiku lub referencje.
 2. Wykonawca powinien wskazać osoby prowadzące zajęcia oraz udokumentować ich wykształcenie wyższe magisterskie – wychowanie fizyczne lub posiadane uprawnienia instruktora aerobiku lub fitness. Stosowne dokumenty wystarczy dołączyć w formie kopii – np. xero. Oryginały dokumentów należy okazać w chwili podpisywania umowy.
 3. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (xero).

III. Informacje dodatkowe:

Zamawiający w zakresie realizacji usługi udostępni pomieszczenie w celu prowadzenia zajęć, które wyposaży w magnetofon. Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z wymienionym pomieszczeniem przed złożeniem oferty, w godzinach otwarcia obiektów. Żądania i uwagi Wykonawcy dotyczące pomieszczeń w czasie realizacji umowy nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Krzysztof Czerwieniec, starszy inspektor ds. sportu tel. 797384702.

 1. Przygotowanie, złożenie ofert, kryteria oceny.

a)       Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu oferty, koniecznie należy zaznaczyć której części  zapytania ofertowego dotyczy. Wykonawca może złożyć oferty na świadczenie usług do dowolnej liczby części zapytania ofertowego, przy czym należy zwrócić uwagę, że jedna oferta może dotyczyć tylko jednej części zapytania ofertowego.

b)      Oferty należy złożyć do dnia 19 września 2014 r. w Ośrodku Promocji, Turystyki  i Sportu Gminy Zamość, pokój numer 24, do godziny 12:00.

c)      Za termin wpłynięcia oferty Zamawiający uważa termin fizycznego wpłynięcia oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

d)     Błędnie lub w niepełny sposób wypełnione oferty będą odrzucone.

e)      Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za godzinę zegarową prowadzenia zajęć aerobiku.

 

Część E

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia zajęć aerobiku w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Zawadzie, adres: Zawada 46, 22-400 Zamość

 1. termin prowadzenia zajęć: w poniedziałki i czwartki od 1 października 2014 r. do 20 grudnia 2014 r.
 2.  ilość godzin tygodniowo: 2 godziny zegarowe tygodniowo, przy czym zajęcia muszą być prowadzone po 1 godzinie zegarowej w  dwu równych terminach w ciągu tygodnia.
 3. Zajęcia powinny być realizowane w poniedziałki od 20.00 do 21.00 i czwartki w godzinach od 19.30 do 20.30
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć oraz opracowania sprawozdania z realizacji wykonywanego zadania na koniec każdego miesiąca.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego regulaminu zajęć rekreacyjnych
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji zajęć aerobiku podczas obowiązywania i realizacji umowy w następujących sytuacjach: na udokumentowaną prośbę uczestników zajęć za zgodą Wykonawcy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

g) Warunkiem realizacji zajęć jest udział w nich grupy minimum 15 osób. Trzykrotny z rzędu, udokumentowany udział w zajęciach aerobiku grupy mniejszej niż 15 osób powoduje zawieszenie zajęć i rozwiązanie umowy z Wykonawcą.

II. Wymagania wobec Wykonawcy:

 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć aerobiku lub referencje.
 2. Wykonawca powinien wskazać osoby prowadzące zajęcia oraz udokumentować ich wykształcenie wyższe magisterskie – wychowanie fizyczne lub posiadane uprawnienia instruktora aerobiku lub fitness. Stosowne dokumenty wystarczy dołączyć w formie kopii – np. xero. Oryginały dokumentów należy okazać w chwili podpisywania umowy.
 3. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (xero).

III. Informacje dodatkowe:

Zamawiający w zakresie realizacji usługi udostępni pomieszczenie w celu prowadzenia zajęć, które wyposaży w magnetofon. Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z wymienionym pomieszczeniem przed złożeniem oferty, w godzinach otwarcia obiektów. Żądania i uwagi Wykonawcy dotyczące pomieszczeń w czasie realizacji umowy nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Krzysztof Czerwieniec, starszy inspektor ds. sportu tel. 797384702.

III. Przygotowanie, złożenie ofert, kryteria oceny.

a)       Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu oferty, koniecznie należy zaznaczyć której części  zapytania ofertowego dotyczy. Wykonawca może złożyć oferty na świadczenie usług do dowolnej liczby części zapytania ofertowego, przy czym należy zwrócić uwagę, że jedna oferta może dotyczyć tylko jednej części zapytania ofertowego.

b)      Oferty należy złożyć do dnia 19 września 2014 r. w Ośrodku Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, pokój numer 24, do godziny 12:00.

c)      Za termin wpłynięcia oferty Zamawiający uważa termin fizycznego wpłynięcia oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

d)     Błędnie lub w niepełny sposób wypełnione oferty będą odrzucone.

e)      Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za godzinę zegarową prowadzenia zajęć aerobiku.

 

Część F

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia zajęć aerobiku w  świetlicy wiejskiej w Bortatyczach, adres: Bortatycze 39 A, 22-400 Zamość

 1. termin prowadzenia zajęć: we wtorki i piątki od 1 października 2014 r. do 20 grudnia 2014 r.
 2.  ilość godzin tygodniowo: 2 godziny zegarowe tygodniowo, przy czym zajęcia muszą być prowadzone po 1 godzinie zegarowej w  dwu równych terminach w ciągu tygodnia.
 3. Zajęcia powinny być realizowane we wtorki od 18.00 do 19.00 i piątki w godzinach od 18.15 do 19.15
 4. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć oraz opracowania sprawozdania z realizacji wykonywanego zadania na koniec każdego miesiąca.
 5. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego regulaminu zajęć rekreacyjnych.
 6. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji zajęć aerobiku podczas obowiązywania i realizacji umowy w następujących sytuacjach: na udokumentowaną prośbę uczestników zajęć za zgodą Wykonawcy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

g) Warunkiem realizacji zajęć jest udział w nich grupy minimum 15 osób. Trzykrotny z rzędu, udokumentowany udział w zajęciach aerobiku grupy mniejszej niż 15 osób powoduje zawieszenie zajęć i rozwiązanie umowy z Wykonawcą.

 1. Wymagania wobec Wykonawcy:
 1. Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć aerobiku lub referencje.
 2. Wykonawca powinien wskazać osoby prowadzące zajęcia oraz udokumentować ich wykształcenie wyższe magisterskie – wychowanie fizyczne lub posiadane uprawnienia instruktora aerobiku lub fitness. Stosowne dokumenty wystarczy dołączyć w formie kopii – np. xero. Oryginały dokumentów należy okazać w chwili podpisywania umowy.
 3. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (xero).
 1. Informacje dodatkowe:

Zamawiający w zakresie realizacji usługi udostępni pomieszczenie w celu prowadzenia zajęć, które wyposaży w magnetofon. Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z wymienionym pomieszczeniem przed złożeniem oferty, w godzinach otwarcia obiektów. Żądania i uwagi Wykonawcy dotyczące pomieszczeń w czasie realizacji umowy nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Krzysztof Czerwieniec, starszy inspektor ds. sportu  tel. 797384702.

 1. Przygotowanie, złożenie ofert, kryteria oceny.

 a)       Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu oferty, koniecznie należy zaznaczyć której części  zapytania ofertowego dotyczy. Wykonawca może złożyć oferty na świadczenie usług do dowolnej liczby części zapytania ofertowego, przy czym należy zwrócić uwagę, że jedna oferta może dotyczyć tylko jednej części zapytania ofertowego.

b)      Oferty należy złożyć do dnia 19 września 2014 r. w Ośrodku Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, pokój numer 24, do godziny 12:00.

c)      Za termin wpłynięcia oferty Zamawiający uważa termin fizycznego wpłynięcia oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

d)     Błędnie lub w niepełny sposób wypełnione oferty będą odrzucone.

e)      Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za godzinę zegarową prowadzenia zajęć aerobiku.

 

Część G

 I. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia zajęć aerobiku w  sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Sitańcu, adres: Sitaniec  422, 22-400 Zamość

termin prowadzenia zajęć: we wtorki i piątki od 1 października 2014 r. do 20 grudnia 2014 r.

 1.  ilość godzin tygodniowo: 2 godziny zegarowe tygodniowo, przy czym zajęcia muszą być prowadzone po 1 godzinie zegarowej w  dwu równych terminach w ciągu tygodnia.
 2. Zajęcia powinny być realizowane we wtorki od 19.15 do 20.15 i piątki w godzinach od 19.30 do 20.30
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć oraz opracowanie sprawozdania z realizacji wykonywanego zadania na koniec każdego miesiąca.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego regulaminu zajęć rekreacyjnych.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji zajęć aerobiku podczas obowiązywania i realizacji umowy w następujących sytuacjach: na udokumentowaną prośbę uczestników zajęć za zgodą Wykonawcy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

g) Warunkiem realizacji zajęć jest udział w nich grupy minimum 15 osób. Trzykrotny z rzędu, udokumentowany udział w zajęciach aerobiku grupy mniejszej niż 15 osób powoduje zawieszenie zajęć i rozwiązanie umowy z Wykonawcą.

 II. Wymagania wobec Wykonawcy:

 Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć aerobiku lub referencje.

 1. Wykonawca powinien wskazać osoby prowadzące zajęcia oraz udokumentować ich wykształcenie wyższe magisterskie – wychowanie fizyczne lub posiadane uprawnienia instruktora aerobiku lub fitness. Stosowne dokumenty wystarczy dołączyć w formie kopii – np. xero. Oryginały dokumentów należy okazać w chwili podpisywania umowy.
 2. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (xero).

III. Informacje dodatkowe:

Zamawiający w zakresie realizacji usługi udostępni pomieszczenie w celu prowadzenia zajęć, które wyposaży w magnetofon. Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z wymienionym pomieszczeniem przed złożeniem oferty, w godzinach otwarcia obiektów. Żądania i uwagi Wykonawcy dotyczące pomieszczeń w czasie realizacji umowy nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Krzysztof Czerwieniec, starszy inspektor ds. sportu  tel. 797384702.

 

IV. Przygotowanie, złożenie ofert, kryteria oceny.

 a)       Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu oferty, koniecznie należy zaznaczyć której części  zapytania ofertowego dotyczy. Wykonawca może złożyć oferty na świadczenie usług do dowolnej liczby części zapytania ofertowego, przy czym należy zwrócić uwagę, że jedna oferta może dotyczyć tylko jednej części zapytania ofertowego.

b)      Oferty należy złożyć do dnia  19 września 2014 r. w Ośrodku Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, pokój numer 24, do godziny 12:00.

c)      Za termin wpłynięcia oferty Zamawiający uważa termin fizycznego wpłynięcia oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

d)     Błędnie lub w niepełny sposób wypełnione oferty będą odrzucone.

e)      Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za godzinę zegarową prowadzenia zajęć aerobiku.

  

Część H

 I. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia zajęć aerobiku w  sali gimnastycznej  Szkoły Podstawowej w Mokrem, adres: Mokre 303, 22-400 Zamość

termin prowadzenia zajęć: we wtorki i piątki od 1 października 2014 r. do 20 grudnia 2014 r.

 1.  ilość godzin tygodniowo: 2 godziny zegarowe tygodniowo, przy czym zajęcia muszą być prowadzone po 1 godzinie zegarowej w  dwu równych terminach w ciągu tygodnia.
 2. Zajęcia powinny być realizowane we wtorki od 19.00 do 20.00 i piątki w godzinach od 17.00 do 18.00
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć oraz opracowanie sprawozdania z realizacji wykonywanego zadania na koniec każdego miesiąca.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego regulaminu zajęć rekreacyjnych.
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji zajęć aerobiku podczas obowiązywania i realizacji umowy w następujących sytuacjach: na udokumentowaną prośbę uczestników zajęć za zgodą Wykonawcy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

g) Warunkiem realizacji zajęć jest udział w nich grupy minimum 15 osób. Trzykrotny z rzędu, udokumentowany udział w zajęciach aerobiku grupy mniejszej niż 15 osób powoduje zawieszenie zajęć i rozwiązanie umowy z Wykonawcą.

 II. Wymagania wobec Wykonawcy:

 Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć aerobiku lub referencje.

 1. Wykonawca powinien wskazać osoby prowadzące zajęcia oraz udokumentować ich wykształcenie wyższe magisterskie – wychowanie fizyczne lub posiadane uprawnienia instruktora aerobiku lub fitness. Stosowne dokumenty wystarczy dołączyć w formie kopii – np. xero. Oryginały dokumentów należy okazać w chwili podpisywania umowy.
 2. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (xero).

III. Informacje dodatkowe:

Zamawiający w zakresie realizacji usługi udostępni pomieszczenie w celu prowadzenia zajęć, które wyposaży w magnetofon. Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z wymienionym pomieszczeniem przed złożeniem oferty, w godzinach otwarcia obiektów. Żądania i uwagi Wykonawcy dotyczące pomieszczeń w czasie realizacji umowy nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Krzysztof Czerwieniec, starszy inspektor ds. sportu  tel. 797384702

IV. Przygotowanie, złożenie ofert, kryteria oceny.

 a)       Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu oferty, koniecznie należy zaznaczyć której części  zapytania ofertowego dotyczy. Wykonawca może złożyć oferty na świadczenie usług do dowolnej liczby części zapytania ofertowego, przy czym należy zwrócić uwagę, że jedna oferta może dotyczyć tylko jednej części zapytania ofertowego.

b)      Oferty należy złożyć do dnia 19 września 2014 r. w Ośrodku Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, pokój numer 24, do godziny 12:00.

c)      Za termin wpłynięcia oferty Zamawiający uważa termin fizycznego wpłynięcia oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

d)     Błędnie lub w niepełny sposób wypełnione oferty będą odrzucone.

e)      Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za godzinę zegarową prowadzenia zajęć aerobiku.

  

 

Część I

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia zajęć aerobiku w  sali gimnastycznej  Zespołu Szkół w Wysokiem, adres: Wysokie 133, 22-400 Zamość

a)termin prowadzenia zajęć: w środy od 1 października 2014 r. do 20 grudnia 2014 r.

 1.  ilość godzin tygodniowo: 1 godzina zegarowa tygodniowo,
 2. Zajęcia powinny być realizowane w godzinach od 18.00 do 19.00
 3. Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć oraz opracowanie sprawozdania z realizacji wykonywanego zadania na koniec każdego miesiąca.
 4. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego regulaminu zajęć rekreacyjnych
 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji zajęć aerobiku podczas obowiązywania i realizacji umowy w następujących sytuacjach: na udokumentowaną prośbę uczestników zajęć za zgodą Wykonawcy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

g) Warunkiem realizacji zajęć jest udział w nich grupy minimum 15 osób. Trzykrotny z rzędu, udokumentowany udział w zajęciach aerobiku grupy mniejszej niż 15 osób powoduje zawieszenie zajęć i rozwiązanie umowy z Wykonawcą.

 II. Wymagania wobec Wykonawcy:

 Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć aerobiku lub referencje.

 1. Wykonawca powinien wskazać osoby prowadzące zajęcia oraz udokumentować ich wykształcenie wyższe magisterskie – wychowanie fizyczne lub posiadane uprawnienia instruktora aerobiku lub fitness. Stosowne dokumenty wystarczy dołączyć w formie kopii – np. xero. Oryginały dokumentów należy okazać w chwili podpisywania umowy.
 2. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (xero).

III. Informacje dodatkowe:

Zamawiający w zakresie realizacji usługi udostępni pomieszczenie w celu prowadzenia zajęć, które wyposaży w magnetofon. Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z wymienionym pomieszczeniem przed złożeniem oferty, w godzinach otwarcia obiektów. Żądania i uwagi Wykonawcy dotyczące pomieszczeń w czasie realizacji umowy nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Krzysztof Czerwieniec, starszy inspektor ds. sportu Krzysztof Czerwieniec tel. 797384702.

 1. Przygotowanie, złożenie ofert, kryteria oceny.

a)       Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu oferty, koniecznie należy zaznaczyć której części  zapytania ofertowego dotyczy. Wykonawca może złożyć oferty na świadczenie usług do dowolnej liczby części zapytania ofertowego, przy czym należy zwrócić uwagę, że jedna oferta może dotyczyć tylko jednej części zapytania ofertowego.

b)      Oferty należy złożyć do dnia 19 września 2014 r. w Ośrodku Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, pokój numer 24, do godziny 12:00.

c)      Za termin wpłynięcia oferty Zamawiający uważa termin fizycznego wpłynięcia oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

d)     Błędnie lub w niepełny sposób wypełnione oferty będą odrzucone.

e)      Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za godzinę zegarową prowadzenia zajęć aerobiku.

 

Część J

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług prowadzenia zajęć aerobiku w świetlicy wiejskiej w Szopinku, adres: Szopinek 65, 22-400 Zamość

h)      termin prowadzenia zajęć:  w środy od 1 października 2014 r. do 20 grudnia 2014 r.

i)        ilość godzin tygodniowo: 1 godzina zegarowa tygodniowo.

j)        Zajęcia powinny być realizowane w godzinach od 19.00 do 20.00

k)      Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zajęć zgodnie z opracowanym harmonogramem zajęć oraz opracowania sprawozdania z realizacji wykonywanego zadania na koniec każdego miesiąca.

l)        Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego regulaminu zajęć rekreacyjnych

m)    Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminów realizacji zajęć aerobiku podczas obowiązywania i realizacji umowy w następujących sytuacjach: na udokumentowaną prośbę uczestników zajęć za zgodą Wykonawcy, z przyczyn niezależnych od Zamawiającego

n)      Warunkiem realizacji zajęć jest udział w nich grupy minimum 15 osób. Trzykrotny z rzędu, udokumentowany udział w zajęciach aerobiku grupy mniejszej niż 15 osób powoduje zawieszenie zajęć i rozwiązanie umowy z Wykonawcą.

II. Wymagania wobec Wykonawcy:

 Udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć aerobiku lub referencje.

 1. Wykonawca powinien wskazać osoby prowadzące zajęcia oraz udokumentować ich wykształcenie wyższe magisterskie – wychowanie fizyczne lub posiadane uprawnienia instruktora aerobiku lub fitness. Stosowne dokumenty wystarczy dołączyć w formie kopii – np. xero. Oryginały dokumentów należy okazać w chwili podpisywania umowy.
 2. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej (xero).

III. Informacje dodatkowe:

Zamawiający w zakresie realizacji usługi udostępni pomieszczenie w celu prowadzenia zajęć, które wyposaży w magnetofon. Wykonawca jest zobowiązany zaznajomić się z wymienionym pomieszczeniem przed złożeniem oferty, w godzinach otwarcia obiektów. Żądania i uwagi Wykonawcy dotyczące pomieszczeń w czasie realizacji umowy nie będą rozpatrywane.

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest Krzysztof Czerwieniec, starszy inspektor ds. sportu tel. 797384702.

 1. Przygotowanie, złożenie ofert, kryteria oceny.

 f)        Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym formularzu oferty, koniecznie należy zaznaczyć której części  zapytania ofertowego dotyczy. Wykonawca może złożyć oferty na świadczenie usług do dowolnej liczby części zapytania ofertowego, przy czym należy zwrócić uwagę, że jedna oferta może dotyczyć tylko jednej części zapytania ofertowego.

g)      Oferty należy złożyć do dnia 19 września 2014 r. w Ośrodku Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość, pokój numer 24, do godziny 12:00.

h)      Za termin wpłynięcia oferty Zamawiający uważa termin fizycznego wpłynięcia oferty. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

i)        Błędnie lub w niepełny sposób wypełnione oferty będą odrzucone.

j)        Kryterium wyboru oferty jest cena brutto za godzinę zegarową prowadzenia zajęć aerobiku.

Magda Misztal
kierownik
Ośrodka Promocji, Turystyki i Sportu Gminy Zamość