Z psedskola do szkoły

1166

Projekt „Z psedskola do szkoły” realizowany jest przez Gminę Zamość/Zespół Szkół w Żdanowie  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL w okresie: 16.08.2012 – 15.08.2014.

Numer i nazwa priorytetu: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Numer i nazwa działania: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.
Numer i nazwa podziałania: 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.

Celem projektu jest zwiększenie wskaźnika upowszechniania edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie Punktu Przedszkolnego w gminie Zamość w latach 2012-2014.

W roku szkolnym 2012/2013 projekt „Z psedskola do szkoły” skierowany był do 20 dzieci (14 czterolatków 8 dziewczynek i 6 chłopców, 6 pięciolatków: 3 dziewczynki i 3 chłopców). W bieżącym roku szkolnym 2013/2014 Komisja Rekrutacyjna na podstawie kryteriów zawartych we wniosku o dofinansowanie projektu wyłoniła do udziału w projekcie od września 2013r 3 dziewczynki  i 3 chłopców w wieku 4 lat. Od początku realizacji projektem objęto 26 dzieci w tym: 14 dziewczynek  i 12 chłopców.

Podczas pobytu w Punkcie Przedszkolnym dzieci uczestniczą w zajęciach: z podstawy programowej, rozwijających  zainteresowania i umiejętności, wyrównujących i wspierających szanse edukacyjne, teatralnych, tanecznych, plastyczno – technicznych, ekologicznych, logopedycznych, z języka angielskiego i korekcyjnych.

W trakcie trwania projektu organizowane są spotkania okolicznościowe i integracyjne dla uczniów klas I-III, rodziców i rodzin dzieci, przedstawicieli organu prowadzącego, podczas których dzieci przedszkolne prezentują umiejętności taneczne i teatralne zdobyte podczas zajęć.

Środki pozyskane z EFS pozwoliły  na:  zakup niezbędnych pomocy dydaktycznych m.in: gier planszowych, klocków, zabawek, puzzli, układanek i  kącików zabaw. Każde dziecko otrzymało indywidualne pakiety dydaktyczne ułatwiające realizację podstawy programowej oraz komplet podręczników do języka angielskiego. W ramach realizacji projektu zakupiono materiały papiernicze, malarskie, przemysłowe, dekoracyjne, artykuły szkolne wykorzystywane podczas zajęć a ponadto  elementy do scenografii, rekwizyty do przedstawień, uszyto stroje wykorzystywane podczas występów małych artystów. Sala, w której odbywają się zajęcia dydaktyczne  wyposażona jest w stoliki i krzesła, rolety okienne, meble, telewizor, aparat fotograficzny, radioodtwarzacz oraz w interaktywną podłogę. Podczas dziesięciogodzinnego pobytu w Punkcie Przedszkolnym dzieci korzystają z trzech posiłków finansowanych z funduszu projektu.

Koordynator projektu
Renata Radlińska