Pomyślne wieści dla Żdanowa

1144

W czwartek 29 maja, Wójt Gminy Zamość Ryszard Gliwiński i Skarbnik Gminy Maria Zajączkowska oraz Danuta Bruzik, Dyrektor Departamentu Usług Agencyjnych Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali umowę na finansowanie budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w sołectwie Żdanów.
Obecnie w Gminie Zamość trwa realizacja zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w m. Skokówka, Żdanów, Żdanówek, Zwódne – I etap.
Jest to jedna z największych inwestycji tego typu, realizowana dotychczas przez Samorząd przy wsparciu funduszy unijnych. Powstanie w sumie 4,4 km sieci wodociągowej i 5,6 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz 5 przepompowni ścieków. Wartość inwestycji opiewa na kwotę 3.503,455,58 zł, z czego dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007‒2013 wynosi 999.999,00 zł. Pozostałe środki pochodzą z budżetu Gminy, z tym, że około 560.000 zł podatku VAT zwróci nam Urząd Skarbowy. Sieci mają być oddane do użytku jesienią 2014 roku. Rozliczenie finansowe zadania musi nastąpić do 30 listopada i dopiero później otrzymamy pieniądze unijne jako zwrot poniesionych wydatków.
Bank udzielił Gminie Zamość pożyczki z przeznaczeniem na wyprzedzające finansowanie inwestycji w wysokości 999.999,00 zł. Samorząd zwróci pożyczone pieniądze w całości w momencie otrzymania refundacji poniesionych wydatków z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Jest to więc pożyczka krótkoterminowa, udzielana do wysokości przyznanego unijnego dofinansowania. Oprocentowanie w skali roku jest wyniesie 1,12%.
Dzięki pożyczkom udzielanym przez
BGK samorządy mają możliwość sprawnej realizacji projektów w ramach
działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007‒2013 (PROW 2007‒2013) m.in. w zakresie: gospodarki wodno-ściekowej; gospodarowania odpadami komunalnymi, wytwarzania i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych, budowy i remontu obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne.

Paweł Kułaj