Fundusze europejskie na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych

3701

Jak realizowaliśmy projekt w 2012 roku

Dane organizacji/instytucji realizującej projekt:
Gmina Zamość/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu

Cele Programu:
Celem głównym projektu systemowego „Moja szansa – EFS” jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Zamość poprzez zwiększenie ich uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym oraz rozwój lokalnych inicjatyw na rzecz rozwiązywania problemów społecznych.
Realizacja celu głównego w 2012 roku następowała poprzez cele szczegółowe, tj:
1.Upowszechnienie aktywnej integracji i pracy socjalnej w gminie Zamość.
2.Rozwój form aktywnej integracji obejmujących aktywizację zawodową, społeczną, edukacyjną   i zdrowotną  jako nowe formy wsparcia umożliwiające integrację społeczną i zawodową. Narzędziem realizacji projektu był Gminny Program Aktywności Lokalnej.

Adresaci podejmowanych działań oraz liczba uczestników:
Adresaci podejmowanych działań to:
1/osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata), korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które są jednocześnie: bezrobotne lub nieaktywne zawodowo lub pracujące (w tym osoby niepełnoprawne)
2/osoby traktowane, jako otoczenie osób czyli: osoby mieszkające we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osoby zamieszkujące w środowisku osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym:
-członkowie rodziny uczestnika projektu (małżonek/małżonka, dzieci, rodzice), jeśli zamieszkują wspólnie i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe;
-mieszkańcy i sąsiedzi zamieszkujący miejscowości objęte działaniami środowiskowymi.
Program realizowany w 2012 r. adresowany był do grupy 60 uczestników (40 kobiet i 20 mężczyzn) zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia społecznego.

Metody pracy wykorzystywane przy realizacji PAL
Środowiskowa praca socjalna.
Instrumenty aktywnej integracji.
Wsparcie finansowe uczestników zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
Działania o charakterze środowiskowym.

Działania realizowane w ramach  PAL i rezultaty:
Realizacja celu głównego w 2012 roku odbywała się poprzez:
– upowszechnianie aktywnej integracji i pracy socjalnej w rejonie poprzez zatrudnienie właściwej liczby pracowników socjalnych (1 pracownik socjalny przypada na nie więcej niż 2000 mieszkańców gminy Zamość),
– wdrażanie usług wspierających aktywizację zawodową poprzez kierowanie rodzin i osób do Powiatowego Urzędu Pracy w Zamościu ( skierowano 7 osób) oraz finansowanie zajęć z doradcą zawodowym (40 osób nabyło umiejętności aktywnego poszukiwania pracy),
– kierowanie i finansowanie zajęć w ramach podnoszenia kluczowych kompetencji o charakterze zawodowym lub zdobywania nowych kompetencji i umiejętności zawodowych, umożliwiających aktywizację zawodową (54 osoby nabyły nowe umiejętności i kwalifikacje zawodowe),- wdrażanie usług wspierających aktywizację społeczną poprzez organizowanie warsztatów kształtowania umiejętności społecznych (41 osób nabyło umiejętności komunikacji, asertywności, autoprezentacji),
–  wdrażanie animacji lokalnej mającej na celu inicjowanie działań ożywiających społeczności lokalne poprzez diagnozę środowisk lokalnych metodą ankietową (60 ankiet skierowanych do mieszkańców gminy), zawieranie porozumień z podmiotami działającymi na rzecz poprawy sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (zawarto porozumienie o współpracy z PUP Zamość oraz Stowarzyszeniem Kobiet Wiejskich 28 +),
– regularne zamieszczanie ofert pracy drukowanych ze strony internetowej PUP Zamość na tablicach ogłoszeń w GOPS Zamość (raz w tygodniu),
– organizowanie treningów samoobrony mających na celu profilaktykę przemocy domowej i zmianę mentalności społecznej oraz zachowań społecznych w  obszarze przemocy (60 osób wzięło udział w treningu samoobrony),
– organizowanie warsztatów twórczości regionalnej celem kultywowania tradycji regionalnych i wzmocnienia poczucia przynależności do społeczności lokalnej (112 osób wzięło udział w warsztatach),
– organizowanie wyjazdów integracyjnych o charakterze edukacyjno – turystycznym. dla mieszkańców miejscowości objętych działaniami PAL.(W wyjeździe obejmującym pobyt i zwiedzanie Wieliczki, Krakowa i Zakopanego udział wzięło 35 uczestników projektu i  25 osób z ich otoczenia. Łącznie w wyjeździe wzięło udział 60 osób.
– organizowanie wsparcia towarzyszącego w postaci sfinansowania wypoczynku letniego w Mikoszewie dla dzieci uczestników zajęć (W koloniach udział wzięło 27 osób – dzieci i młodzież).

Źródła finansowania:
Środki Europejskiego Funduszu Społecznego 89.5%
Środki własne gminy Zamość 10.5%

Całkowity koszt realizacji projektu:
Planowany koszt realizacji projektu w 2012 roku wynosił 540.530,40
Rzeczywisty koszt realizacji projektu w 2012 roku wyniósł 522.962,56 zł

Środki własne:
63. 414,60 zł

Strona internetowa projektu

Opracowała: Barbara Kulczyńska – Kot