Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Jatutów w Gminie Zamość

797

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.), w nawiązaniu do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)  w związku z Uchwałą Rady Gminy Zamość Nr X/99/2007 z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Kalinowice, Wólka Panieńska, Jatutów, Szopinek Gminy Zamość, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Jatutów w Gminie Zamość, którego przedmiotem jest określenie przeznaczenia i zagospodarowania terenów, w dniach od 28 grudnia 2012 r. do 21 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy Zamość, ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, w godzinach od 1000 do 1400.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 16 stycznia 2013 r. w świetlicy wiejskiej w Jatutowie w godzinach od 1100 – 1300.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść uwagi.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Zamość. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zamość, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres gmina@zamosc.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04 lutego 2013 r.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński