Ogłoszenie Wójta Gminy Zamość o terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sitaniec Wolica położonej w Gminie Zamość

838

Stosownie do art.17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz.647) oraz Uchwały nr XXXVII/505/2009Rady Gminy Zamość z dnia 16 września 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sitaniec Wolica położonej w Gminie Zamość, zawiadamiam, że projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Sitaniec Wolica położonej w Gminie Zamość wraz z prognozą oddziaływania na środowisko obejmującego działki nr ew. 4, 5 i część działki nr ew. 6/11 po zachodniej stronie drogi powiatowej nr 3219L oraz po wschodniej stronie tej drogi działki do rowu melioracyjnego oznaczonego nr ew. 181 i do granicy działek nr ew. 195/1 i 200 z przeznaczeniem na tereny przemysłowo – składowe, a także działki nr ew. 54, 182, 185 i część działek nr ew. 28-39, 56, 42, 45, 48, 49/1, 49/4, 50, 51, 52/1, 53/2 z przeznaczeniem na drogę publiczną łączącą drogę krajową nr 17 z droga powiatową nr 3219L będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 12 grudnia 2012 r. do 14 stycznia 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy Zamość, ul Peowiaków 92, 22-400 Zamość w godz. od 10oo do 13oo.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami planu odbędzie się w dniu 11 stycznia 2013 r. w Urzędzie Gminy Zamość w godz. od 103o do 113o.
Zgodnie z art. 11 ust 11 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zamość lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r o podpisie elektronicznym na adres gmina@zamosc.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie nie dłuższym niż14 dni po upływie okresu wyłożenia tj do 28 stycznia 2013 r.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński