Obwieszczenie Wójta Gminy Zamość (projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Płoskie Gminy Zamość)

1019

Stosownie do art. 17 pkt 9, 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 nr 80 poz. 717) oraz uchwały Rady Gminy w Zamościu nr XII/126/11 z dnia 26 października 2011 r. zawiadamia się, że projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Płoskie Gminy Zamość wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska, będą wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 20.06.2012r. do 10.07.2012r. w siedzibie Urzędu Gminy Zamość ul. Peowiaków 92 w godz. od 10oo do 13oo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28.06.2012 r. w świetlicy OSP w Płoskim od godz. 1100 – 1300.

Zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o zagospodarowaniu i planowaniu przestrzennym oraz art. 3 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z dnia 7 listopada 2008 r.) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu i prognozie, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Zamość ul. Peowiaków 92, 22-400 Zamość, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres gmina@zamosc.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia tj do dnia 25.07.2012 r.

Wójt Gminy Zamość
Ryszard Gliwiński