Obwieszczenie Starosty Zamojskiego

1019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późniejszymi zmian.) w związku z art. 11f ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. „O szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych” (tekst jednolity  Dz.U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) zawiadamiam, że dla Zarządu Powiatu w Zamościu w dniu 21.11.2012 r. wydana została decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 32181. Wysokie-Chyża-Zamość, km 0 + 021,51 – 1 + 110,00; km 1 + 553,71 – 3 + 645,90.
Z treścią decyzji strona można zapoznać się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Zamościu ul. Przemysłowa 4, (1-piętro, pokój nr 121) w godzinach pracy Starostwa.
Od decyzji j.w. służy stronom odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Starosty Zamojskiego w terenie czternastu dni od dnia upływu 14-dniowego terminu, który zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, uważany jest za równoznaczny z terminem doręczenia decyzji.

Z up. Starosty
Mgr niż. Arch. Jan Babij
Kierownik wydziału Architektury i Budownictwa