Nabyli nowe umiejętności

945

26 listopada 2012 r. w Centrum Szkoleniowo-Informacyjno-Telekonferencyjnym ICT w Mokrem (obiekt świetlicy wiejskiej), odbyło się otwarcie wystawy prac wykonanych przez uczestników „Warsztatów twórczości regionalnej”, realizowanych w ramach Programu Aktywności Lokalnej, a finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu „Moja Szansa EFS”, realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej. Działanie 7.1. rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Organizatorem warsztatów było Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+.
Realizacja warsztatów była efektem podpisania umowy o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą „Warsztaty twórczości regionalnej dla mieszkańców Gminy Zamość objętych Programem Aktywności Lokalnej w roku 2012”, jako element realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej programu w zakresie działań na rzecz integracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Warsztaty twórczości regionalnej były skierowane do mieszkańców miejscowości: Jatutów, Kalinowice, Wólka Panieńska, Szopinek, Białowola, Lipsko, Lipsko Kosobudy, Lipsko Polesie. Wybór adresatów programu był wynikiem szczegółowej analizy problemów społecznych na terenie gminy Zamość przeprowadzonej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Wynika z niej, że najbardziej dotkliwym powodem rodzącym problemy społeczne jest bezrobocie, gdyż te rodziny i osoby bezrobotne stanowią najlicznejszą grupę klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Celem warsztatów był rozwój zawodowy, nabycie umiejętności i pewności siebie przez osoby w nich uczestniczące. Poprzez nabyte umiejętności mają większe możliwości na utworzenie nowego miejsca pracy dla siebie. Były również okazją do spotkania mieszkańców oraz wymiany twórczych pomysłów w miłej atmosferze. Warsztaty rękodzieła artystycznego cieszyły się dużym zainteresowaniem. Pod opieką instruktora Pani Agaty Piwko, można było szkolić umiejętności w sztuce: projektowania i składania biżuterii, artystycznego wiązania sznurków „makrama” oraz projektowania i wykonania figurek anioła z masy solnej, kory oraz wikliny papierowej. Ich wynikiem było zorganizowanie wystawy, na której zaprezentowano prace uczestników. Podczas jej otwarcia goście mogli również zapoznać się z prezentacją projektu „Nowe inicjatywy na rzecz aktywizacji środowisk lokalnych” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, zaprezentowaną przez Kierownika GOPS Pana Kazimierza Senia oraz Panią Barbarę Kulczyńską-Kot koordynatora projektu i Pana Michała Koczułapa animatora lokalnego.

Małgorzata Paszko