Dopłaty do materiału siewnego w 2012 roku

981

Od 15 stycznia 2012 roku w Agencji Rynku Rolnego można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie (zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka, mieszanek zbożowych i pastewnych).

Przedmiot dopłaty

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie dotyczący materiału siewnego zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia w okresie od 15 lipca 2011r. do 15 czerwca 2012r. Wnioski o przyznanie tej dopłaty można składać w terminie od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r. W 2012 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty.

Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów. Dopłaty zostaną przyznane, jeżeli ilość materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany zużyta do obsiania lub obsadzenia tych powierzchni jest nie mniejsza niż minimalna ilość określona w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych. Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Stawki dopłat oraz gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:
100 zł- w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych,
160 zł- w przypadku roślin strączkowych,
500 zł- w przypadku ziemniaków.

Bez względu na formę i cel pomocy otrzymywanej w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, w okresie trzech lat podatkowych tj. w roku w którym złożony został wniosek oraz w ciagu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, łączna kwota pomocy dla producenta nie może przekroczyć 7500 euro. W kwotę tę wliczone są dopłaty, które producent rolny otrzyma z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłaty realizowane są do materiału siewnego:
-zbóż- pszenicy zwyczajnej, żyta(populacyjnego, syntetycznego lub mieszańcowego), jęczmienia, pszenżyta, owsa,
– roślin strączkowych- łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego),
– ziemniaka.

Minimalna ilość wysiewu

Minimalna ilość materiału siewnego gatunków roślin rolniczych, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku pszenicy zwyczajnej- 150kg, pszenicy mieszańcowej – 80 kg, żyta poulacyjnego- 130kg, żyta syntetycznego- 80kg, żyta mieszańcowego – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej, jęczmienia- 130 kg, pszenżyta – 150 kg, owsa – 150 kg, łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego)- 150 kg, grochu siewnego- 200 kg, wyki siewnej-80kg, bobiku – 270 kg, ziemniaka- 2000 kg oraz 140 kg- w przypadku mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego wymienionych gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych (z wyłączeniem ziemniaka).

Złożenie wniosku

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, producent rolny powinien ubiegać się na podstawie wniosku złożonego we właściwym, ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego Oddziale Terenowym ARR.

Należy pamiętać, aby do wniosku o przyznanie dopłaty dołączyć:
a) oryginały albo potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza lub upowaznionego przez Prezesa Agencji pracownika właściwego OT ARR kopie:

–  faktur zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionej od 15 lipca 2011r. do 15 czerwca 2012r. , pod warunkiem, ze materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia,

–  dokumentów wydania z magazynu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany wystawionych w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia  w terminie od 15 lipca 2011 roku do 15 czerwca 2012 roku, jeżeli producent rolny(przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców dokonujących obrotu materiałem siewnym lub podmiot prowadzacy obrót materiałem siewnym wpisany do rejestru rolników) zużył materiał siewny do siewu lub sadzenia     w posiadanym przez siebie gospodarstwie rolnym.

b) formularz informacji przedstawionych przez wnioskodawcę stanowiący załącznik do “Warunków uzyskania dopłaty….”.

Informacje zawarte w tym formularzu dotyczą pomocy innej niż pomoc de minimis w rolnictwie, którą producent rolny otrzymał w odniesieniu do materiału siewnego zakupionego w terminie od  15 lipca 2011 do 15 czerwca 2012 i wskazanego we wniosku o przyznanie dopłaty.

Ponadto producent rolny jest zobowiązany przedstawić wszystkie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych, tj. w roku, w którym złożył wniosek oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo złożyć oświadczenie o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie.

Jeżeli producent rolny w złożonym wniosku ubiega się o dopłatę do powirzchni  mniejszej niż 1 ha, powinien dodatkowo złożyć oświadczenie o powierzchni upraw, w którym wykaże, że posiada jeszcze inne działki rolne(w sumie o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha), na których wysiał/wysadził gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami.

Szczegółowe” Warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarnylub kwalifikowany w ramach pomocy de minimis w rolnictwie

w 2012r.” oraz formularz wniosku wraz z złącznikami, dotyczący  uzyskania dopłaty mozna uzyskać:
●   w Oddziałach Terenowych ARR
●   w Centrali ARR
●   na stronie internetowej Agencji www.arr.gov.pl.