Wyprawka szkolna 2011

1040

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielenia pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników (Dz. U. z 2011, Nr 111, poz. 652) uczniom przysługuje dofinansowanie zakupu podręczników.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2011/2012 naukę w klasach I – III szkoły podstawowej, klasach I – III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasie III gimnazjum, w klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych lub w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej, pomoc przysługuje również uczniom słabo widzącym, niesłyszącym, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o których mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującym w roku 2011/2012 obowiązek szkolny lub nauki w szkołach dla dzieci i młodzieży lub ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkołach baletowych lub liceach plastycznych.

Wartość pomocy nie może przekroczyć kwoty:1) 180 zł — dla ucznia klasy I—III szkoły podstawowej, dla ucznia klasy I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I—III szkoły podstawowej lub w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia;2) 325 zł — dla ucznia klasy III gimnazjum, dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, dla ucznia klasy III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, dla ucznia klasy VI ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach I—III gimnazjum, w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach IV—VI ogólnokształcącej szkoły baletowej;3) 210 zł — dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w klasach IV—VI szkoły podstawowej, w klasach IV—VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, w klasach I—III ogólnokształcącej szkoły baletowej;4) 315 zł — dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w zasadniczej szkole zawodowej;5) 390 zł — dla ucznia słabo widzącego, niesłyszącego, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz dla ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, realizującego kształcenie w szkole ponadgimnazjalnej z wyłączeniem zasadniczej szkoły zawodowej oraz w klasach IV—VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, w klasach IV—VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, w klasach VII—IX ogólnokształcącej szkoły baletowej oraz w liceum plastycznym.

Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy jest osiągnięcie dochodu na osobę w rodzinie, w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, nie przekraczającego kwot zapisanych w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 Nr 115, poz. 728 z późn. zm.), który na dzień dzisiejszy wynosi 351,00 zł netto na osobę, oraz w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (czyli uczniom pochodzącym z rodzin gdzie występuje: ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; przemoc w rodzinie; potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi; potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności; bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych; braku możliwości w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo – wychowawcze; trudności w integracji osób, które uzyskały status uchodźcy; trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; alkoholizmu lub narkomanii; zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej; klęski żywiołowej lub ekologicznej;) pomoc może być udzielona uczniom pochodzącym z takich rodzin, także w przypadku gdy dochód na osobę w rodzinie przekracza w/w kryterium.  Rodzice (prawni opiekunowie, nauczyciele, pracownicy socjalni lub inne organy za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych) składają wnioski do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2011/2012 do dnia 6 września 2011 r.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – oświadczenie o wysokości dochodów.

W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej w formie zasiłku stałego lub okresowego można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych w formie zasiłku stałego lub okresowego.

Jeżeli uczeń pochodzi z rodziny, o której mowa w art. 7 ustawy o pomocy społecznej do wniosku należy dołączyć uzasadnienie.

Po analizie wniosków dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) koszty zakupu podręczników po przedłożeniu dowodu zakupu do wartości w/w pomocy.

Jadwiga Adamczyk