Oświadczenie zamiast zaświadczeń

1149

Dzięki wchodzącej w życie ustawie o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców, ubiegając się o świadczenia rodzinne, będzie można przedstawić stosowne oświadczenie zamiast zaświadczeń.
Od dnia 1 lipca 2011 r., namocy art. 52 i 86 ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców (Dz. U z 25 maja 2011 r., Nr 106, poz. 622) wchodzą w życie zmiany w art. 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) oraz w art. 15 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r., Nr 1, poz. 7, z późn. zm.). Zgodnie z nowymi zasadami, osoby ubiegające się o świadczenia rodzinne i świadczeniaz funduszu alimentacyjnego, od których uzależnione jest nabycie prawa do wnioskowanych świadczeń, będą mogły składać oświadczenia albo zaświadczenia.Oświadczenie zastąpi zaświadczenie podczas ubiegania się o zasiłek rodzinny w przypadkach, gdy wymagane jest potwierdzenie następujących okoliczności:uczęszczanie dziecka do szkoły lub szkoły wyższej, wysokość dochodu rodziny lub członków rodziny uzyskanego przez rodzinę lub członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, wielkość gospodarstwa rolnego,wysokość opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (wymagany jest dowód potwierdzający wysokość wniesionej opłaty), termin i okres, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz okresy zatrudnienia, zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych (dokumentem potwierdzającym podleganie ubezpieczeniom społecznym jest kopia imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzająca odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne), niekorzystanie z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
Uwaga! Wnioski na nowy okres zasiłkowy o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych przyjmowane są od dnia 01.09.2011 r. Także w wypadku ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego do wniosku należy dołączyć odpowiednio:1) zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego albo oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych każdego członka rodziny, zawierające informacje o wysokości:– dochodu,– składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu,– składek na ubezpieczenie zdrowotne odliczonych od podatku,– należnego podatku,2) zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów;3) inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, w tym:– dokument stwierdzający wiek osoby uprawnionej zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne albo oświadczenie stwierdzające bezskuteczność egzekucji, orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis postanowienia sąduo zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem, orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej,– zaświadczenie albo oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej,– informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.
Uwaga! Wnioski na nowy okres zasiłkowy o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego przyjmowane są od dnia 01.08.2011 r. Wnioskodawca składający oświadczenie zobowiązany jest do zawarcia klauzuli następującej treści:„Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Osoba, która zatai prawdę lub zezna nieprawdę, zgodnie z art. 233 kodeksu karnego podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Ewa Bałanda