5.8 C
Zamość
12.04.2022 (wtorek)

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Dobra Szkoła”

Cel działania organizacji:
– Działalność edukacyjna i kulturalna, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży.
– Promowanie ucznia i wspomaganie form wpływających na jego rozwój.
– Wyzwalanie i wspieranie inicjatyw społecznych mieszkańców zmierzających do wzbogacenia możliwości edukacji i wychowania dzieci i młodzieży
– Promowanie i rozwijanie nowatorskich metod kształcenia i wychowania.
– Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.
– Wymiana doświadczeń i nawiązywanie współpracy środowisk oświatowych.
– Działania na rzecz integracji pokoleń.
– Wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej.
– Organizowanie grupowej opieki nad dziećmi do trzeciego roku życia.
– Podejmowanie i wspieranie działan promujących profilaktykę zdrowotną.
– Podejmowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania patologii(alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie).
– Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
– Podejmowanie i wspieranie działań w celu niesienia pomocy osobom ubogim.
– Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz aktywizacji osób starszych
– Podejmowanie i wspieranie działań promujących rozwój turystyki i agroturystyki.
– Prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz społeczeństwa.
– Prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej.
– Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
– Organizacja i kordynacja imprez okolicznościowych i innych.
– Podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturanego i innych przejawów aktywności społecznej mieszkańców.
– Działania na rzecz wspierania działalności świetlic wiejskich , środowiskowych i socjoterapeutycznych.
– Działania na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego.

AKTUALNOŚCI ZE STOWARZYSZENIA

Skip to content