9.3 C
Zamość
12.04.2022 (wtorek)

Stowarzyszenie Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+

Cel działania organizacji:
– aktywizacja i promowanie społeczności lokalnej w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym.
– działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji kobiet w celu uzyskania alternatywnych źródeł dochodu.
– podejmowanie działań integrujących kobiety z różnych środowisk.
– praca na rzecz integracji pokoleń.
– reprezentowanie interesów kobiet i ich rodzin, podejmowanie działań na rzecz poprawy sytuacji społeczno-ekonomicznej i zawodowej kobiet z różnych środowisk i ich rodzin.
– propagowanie i pielęgnacja tradycji rodzinnych.
– podejmowanie i wspieranie działań w zakresie zwalczania patologii (alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie).
– podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną.
– podejmowanie i wspieranie działań na rzecz osób niepełnosprawnych.
– podejmowanie i wspieranie działań promujących rozwój turystyki i agroturystyki.
– prowadzenie akcji charytatywnych na rzecz społeczeństwa gminy Zamość.
– podejmowanie działań na rzecz aktywizacji gospodarczej kobiet, tworzenie miejsc pracy i przeciwdziałanie bezrobociu.
– prowadzenie różnych form działalności edukacyjnej, szkoleniowej, instruktażowej, warsztatowej, seminaryjnej, muzyczno-rozrywkowej.
– praca na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Zamość i współpraca z nimi.
– współpraca z nieformalnymi organizacjami.
– organizacja i koordynacja imprez okolicznościowy innych o zasięgu gminnym, regionalnym, międzynarodowym.
– podejmowanie inicjatyw społecznych w zakresie rozwoju życia kulturalnego i innych przejawów aktywności społecznej mieszkańców gminy Zamość
– udział w organizowaniu wystaw, wernisaży, dorobku artystycznego twórców nie tylko ludowych.
– współpraca na rzecz wspierania działalności świetlic wiejskich, środowiskowych i socjoterapeutycznych z terenu gminy Zamość.
– działania na rzecz zachowania i promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego obszarów wiejskich.
– propagowanie na rzecz rozwoju czytelnictwa.
– podejmowanie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

Na terenie Gminy Zamość działa 30 Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszonych w Stowarzyszeniu Kobiet na rzecz promocji i rozwoju środowisk lokalnych 28+

DSC_0467
Delegatki Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Zamość

 

DSC_0288
Pani Agata Piwko – Prezes, Pani Irena Kucharska – Wiceprezes, Pani Jolanta Zakrzewska – Skarbnik, Pani Maria Juszczak-Sowińska – Sekretarz, Pani Elżbieta Hrabowska – Członek, Pani Teresa Duda- Członek, Pani Bożena Kawala – Członek, Pani Alina Maniuk – Członek, Pani Elżbieta Sereda – Członek, Pani Anna Serafin – Członek, Pani Wanda Szpuga – Członek

 

Zarząd Stowarzyszenia:

DSC_0280
Pani Elżbieta Burcan – Przewodnicząca, Pani Halina Łukaszczuk – Wiceprzewodnicząca, Pani Anna Zgnilec – Sekretarz, Pani Marzena Adamowicz – Członek, Pani Wiesława Siekierda – Członek

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia:

Podstawę prawną dla funkcjonowania tych kobiecych organizacji stanowi art. 22 ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 1982 r. Nr 32, poz. 217 z późn. zm.) oraz uchwalony przez siebie regulaminu. Główny nurt działalności Kół Gospodyń Wiejskich obejmuje kwestie związane z lokalnymi sprawami samorządowymi; Panie aktywnie pomagają w organizacji życia na wsi poprzez organizację i współorganizację imprez artystycznych, turystycznych, różnorodne kursów i zabaw wiejskich. Na czele wszystkich kół stoi Krajowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich, której prezesem jest Zofia Czaja.

AKTUALNOŚCI ZE STOWARZYSZENIA

Skip to content