Wykonanie altany wraz z infrastrukturą turystyczną przy szlaku rowerowym w miejscowości Mokre

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Działanie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
Wartość projektu: 70 406,78 zł
Kwota dofinansowania: 44 976,00 zł
Realizacja: sierpień 2019 r. – maj 2020 r.
Nr umowy: 4/2019/T z dnia 02.08.2019 r.

W dniu 15 stycznia 2019 r. Gmina Zamość w odpowiedzi na ogłoszony nabór wniosków o powierzenie grantów przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację projektu pn. „Wykonanie altany wraz z infrastrukturą turystyczną przy szlaku rowerowym w miejscowości Mokre”.

Cel projektu
Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru Gminy Zamość poprzez wyposażenie istniejącego szlaku rowerowego w infrastrukturę turystyczną.

Zakres rzeczowy
Realizacja rzeczowa projektu polegać będzie na stworzeniu miejsca odpoczynku dla turystów przy istniejącym szlaku rowerowym w miejscowości Mokre. Planowane jest ustawienie drewnianej altany wyposażonej w stoły i ławki – 1 szt., stojaków na rowery – 4 szt., drewnianych ławek – 4 szt., koszy na śmieci – 5 szt. oraz murowanego grilla – 1 szt. Zostanie również wykonana i ustawiona tablica informacyjna z mapą szlaku. Ponadto zostanie odpowiednio przygotowany teren pod montaż altany poprzez ułożenie kostki brukowej. Dzięki realizacji projektu nastąpi rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej. Nastąpi poprawa standardu infrastruktury turystycznej oraz atrakcyjności turystycznej terenu Gminy Zamość. Realizacja operacji wpłynie na rozwój turystyki na obszarze LGD. Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna i wykorzystywana na cele turystyczne, wyposażenie szlaku turystycznego w miejsce wypoczynku wpłynie na uatrakcyjnienie pobytu turystów i osób odwiedzających Gminę Zamość, którzy w aktywny sposób będą mogli spędzić czas.

Trwałe efekty projektu
Wskaźnik produktu:
– Liczba zmodernizowanych, rozbudowanych obiektów sieciowej infrastruktury turystycznej – 1szt.

Wskaźnik rezultatu:
– Liczba partnerstw zaangażowanych w rozwój funkcji turystyczno – rekreacyjnych i promocję obszaru LGD – 1 szt