Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – ZS Wysokie, ZS Sitaniec

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego
Wartość projektu: 4 839 371, 94 zł
Dofinansowanie: 2 809 231,80 zł
Realizacja: kwiecień 2016 – grudzień 2019

Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość – ZS Wysokie, ZS Sitaniec.

Cel tematyczny
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach

Cel projektu
Celem głównym projektu jest wykonanie głębokiej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej i zastosowanie systemów energii odnawialnej, które w znacznym stopniu ograniczą utraty ciepła w budynkach oraz zredukują zanieczyszczenie środowiska naturalnego.

Celem projektu jest „Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Zamość”, prowadząca do:
a) obniżenia kosztów za energię elektryczną,
b) redukcji emisji gazów cieplarnianych,
c) zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Projekt bezpośrednio oddziałuje na:
a) relatywnie wysoki poziom wydatków ponoszonych przez beneficjenta w związku z zakupem i produkcją energii cieplnej w oparciu o surowce kopalne,
b) występowanie przypadków zjawiska ubóstwa energetycznego,
c) niezadowalający poziom, jakości życia społeczeństwa wynikający z pogarszania się stanu atmosfery będącego skutkiem dominującego wykorzystywania do celów grzewczych węgla kamiennego,
d) pogarszający się stan techniczny budynków użyteczności publicznej.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje:
– modernizację instalacji c.o.,
– ocieplenie stropu,
– wymiana okien,
– wymiana drzwi zewnętrznych,
– ocieplenie ścian zewnętrznych budynku,
– montaż urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii poprzez zainstalowanie paneli fotowoltaicznych.
Realizacja przedmiotowego projektu opowiada i rozwiązuje zdefiniowane problemy wykazane w załączonych audytach a są nimi m.in.:
– zły stan techniczny instalacji grzewczych c.o. (brak nowoczesnych systemów grzewczych powoduje zanieczyszczenie środowiska),
– straty ciepła wynikające z nieszczelnych okien i drzwi zewnętrznych,
– nieodpowiedni opór ciepła z przegród zewnętrznych,
– zwiększone zapotrzebowanie na ogrzewanie wynikające z napływu zimnego powietrza z wentylacji.

Wskaźniki rezultatu:
– ilość zaoszczędzonej energii cieplnej [GJ/rok]: 4298,87
– ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej [MWh/rok]: 98,98
– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) [tony równoważnika, CO2/rok]: 332,73
– zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych (CI32), [kWh/rok]: 1376461,98
– produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWhe/rok]: 17,937
– produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE [MWht/rok]: 16,128

Wskaźniki produktu:
– liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE [szt.]: 2
– liczba zmodernizowanych energetycznie budynków [szt.]: 2
– powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji [m2]: 5056,65
– liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE [szt.]: 2
– dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) [MW]: 0,032
– dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych [MWe]:0,016
– dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych [MWt]: 0,01536