Rozbudowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie – etap III

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Operacja typu „Gospodarka wodno – ściekowa”
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Wartość projektu: 1 372 629,61 zł
Kwota dofinansowania: 710 084,00 zł
Realizacja: luty 2021 r. – czerwiec 2022 r.
Nr umowy: 00096-65150-UM0300195/20 z dnia 26.02.2021 r.

Cel projektu
Celem operacji jest poprawa stanu środowiska naturalnego w Gminie Zamość i rozwój obszarów wiejskich poprzez budowę sieci wodociągowej w miejscowości Płoskie w ramach inwestycji pn. „Rozbudowa zbiorczej sieci wodociągowej w m. Płoskie – etap III”.

Zakres rzeczowy
Budowa dla miejscowości Płoskie sieci wodociągowej metodą przewiertów horyzontalnych oraz w wykopach otwartych o łącznej długości około: 2,817 km. Uzbrojenie sieci stanowić będą hydranty p. poż nadziemne i zasuwy. Woda do wybudowanej sieci wodociągowej dostarczana będzie z istniejącego ujęcia wody w miejscowości Płoskie.

Trwałe efekty projektu
Wskaźniki realizacji projektu:
– zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę – 2,817 km