Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zamość

Nr umowy: POIS.09.03.00-00-428/13-00 z dnia 12.12.2014 r.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Wartość projektu: 19 680,00 zł
Kwota dofinansowania: 16 728,00 zł
Realizacja: grudzień 2014 r. – grudzień 2015 r.

Cel projektu
Celem projektu jest stworzenie dokumentu pn. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zamość”. Zadania zawarte w planie mają przyczynić się do redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej. Ponadto wszelkie działania mają doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Stworzony Plan gospodarki niskoemisyjnej ma przyczynić się m. in. do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 i umożliwić podejmowanie przyszłych działań rozwojowych z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju.

Zakres rzeczowy
W ramach projektu zaplanowano następujące zadania:
– opracowanie dokumentu pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zamość”
– stworzenie bazy danych – opracowanie bazy danych zostanie poprzedzone wykonaniem szczegółowej inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych w sektorach i obiektach znajdujących się na terenie Gminy Zamość oraz wyliczeniem ilości CO2 emitowanego wskutek zużycia energii na terenie Gminy Zamość
– szkolenie dla 10 pracowników z zakresu opracowania, wdrażania i monitorowania planu gospodarki niskoemisyjnej
– informacja i promocja dotycząca udziału dofinansowania POIiŚ w stworzeniu planu gospodarki niskoemisyjnej, upublicznienie informacji o opracowaniu planu – opracowanie informatora zawierające skrótowe informacje o „Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Zamość” oraz opracowania i zamieszczenia ogłoszenia w lokalnej.

Przedmiot projektu
Przedmiotem projektu jest stworzenie dokumentu – Planu gospodarki niskoemisyjnej – określającego, na podstawie analizy aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Gminy Zamość, działania zmierzające do redukcji zużycia energii, zwiększenia wykorzystania źródeł odnawialnych oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych wraz z ekonomiczno-ekologiczną oceną ich efektywności.
Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą Planu jest osiągniecie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.
Konieczność sporządzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej oraz przede wszystkim realizacji przedsięwzięć opisanych w Planie wynika z postanowień Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (ratyfikowana przez Polskę w 1994 r.), uzupełniającego ją Protokołu z Kioto z 1997 r. oraz pakietu klimatyczno-energetycznego przyjętego przez Komisję Europejską w grudniu 2008 roku tj.:
– redukcji emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 20% w stosunku do poziomu z roku 1990 lub innego, możliwego do inwentaryzacji,
– zwiększenia udziału zużycia energii z odnawialnych źródeł do 20% w ogólnym zużyciu energii (w przypadku Polski 15%),
– redukcji zużycia energii pierwotnej o 20% w stosunku do prognoz na 2020 rok czyli podniesienie efektywności energetycznej.

Efekty projektu
Produkty projektu
1. Liczba gmin posiadających plany gospodarki niskoemisyjnej zgodnej z wymaganiami konkursu 2/POIiŚ/9.3/2013 – 1 szt.