Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość – część III

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Wartość projektu: 3 971 784,84 zł
Dofinansowanie: 2 218 911,14 zł
Realizacja: maj 2020 – wrzesień 2022

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie stosowania OZE na terenie Gminy Zamość

Cele szczegółowe:
• Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród Mieszkańców poprzez powszechny montaż OZE na terenie Gminy
• Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii z OZE
• Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE

Zakres rzeczowy:
Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmuje dostawę i montaż 387 instalacji OZE w tym:
• 1 instalacja fotowoltaiczna o mocy 0,005 MW na budynku Urzędu Gminy Zamość
• 386 instalacji kolektorów słonecznych na budynkach Mieszkańców Gminy Zamość w tym:
o 275 instalacji składających się z 2 kolektorów ze zbiornikiem o pojemności 200 litów, z czego:
198 nieruchomości – montaż na dachu,
53 nieruchomości – montaż na elewacji,
24 nieruchomości- montaż na gruncie.
o 111 instalacji składających się z 3 kolektorów ze zbiornikiem o pojemności 300 litrów, z czego:
81 nieruchomości – montaż na dachu,
12 nieruchomości – montaż na elewacji,
18 nieruchomości – montaż na gruncie.

Dzięki realizacji projektu gmina uzyska możliwość wypełnienia obowiązku związanego z dążeniem do gospodarki niskoemisyjnej. W efekcie realizacji projektu Mieszkańcy uzyskają dostęp do nowoczesnych i ekologicznych technologii stanowiących alternatywę dla dotychczas stosowanych kosztochłonnych systemów pozyskiwania energii cieplnej. W efekcie realizacji projektu wygenerowane zostaną oszczędności w budżetach domowych Mieszkańców oraz Gminy Zamość, co w sposób pozytywny wpłynie na jakość życia Mieszkańców.

Projekt dotyczący montażu instalacji OZE zawiera rozwiązania mające na celu zmniejszenie kosztu produkcji ciepłej wody użytkowej w gospodarstwach domowych. Ponadto przyczynia się do zmniejszenia emisji CO2 oraz innych gazów powodujących efekt cieplarniany.
Grupę docelową projektu stanowią Mieszkańcy Gminy Zamość, kolektory będą montowane na nieruchomościach prywatnych Mieszkańców w 35 sołectwach na terenie gminy.
Ponadto w ramach inwestycji zostanie zaprojektowany i wykonany portal internetowy, który będzie pełnił funkcję edukacyjną, promocyjną oraz oferował usługi on-line.

Pozostałe działania ujęte w projekcie to promocja projektu – wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej, wykonanie oznakowania dla instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych, informacja w prasie lokalnej o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej oraz pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego.

Wskaźniki produktu:
• liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 386 szt.
• liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1 szt.

Wskaźniki rezultatu:
• dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych – 1,32 MWt
• dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych – 0,005 MWe
• dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) – 1,33 MWe
• produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 656,63 MWht/rok
• produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 656,63 MWht/rok
• produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE – 4,8 MWhe/rok
• produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 4,8 MWhe/rok
• szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 311,13 tony równoważnika CO2/rok