Odnawialne źródła energii w Gminie Zamość – część II

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 4 Energia przyjazna środowisku
Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE
Wartość projektu: 4 727 731,50 zł
Dofinansowanie: 3 593 782,37 zł
Realizacja: maj 2016 – grudzień 2018

Cel tematyczny:
Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach.

Priorytet inwestycyjny:
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest: poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej w Gminie Zamość i wkład w osiągnięcie celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020.

Cele szczegółowe:

 • ograniczenie zużycia paliw nieodnawialnych dla celów grzewczych,
 • wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
 • ograniczenie emisji (w tym emisji gazów cieplarnianych) do środowiska naturalnego,

Zakres rzeczowy:
Zakres rzeczowy przedmiotowego projektu obejmuje dostawę i montaż 639 instalacji kolektorów słonecznych w tym:

 • 484 instalacji składających się z 2 kolektorów ze zbiornikiem o pojemności 200 litów, z czego:
  • 266 nieruchomości – montaż  na dachu,
  • 166 nieruchomości – montaż na elewacji,
  • 52 nieruchomości- montaż na gruncie.
 • 155 instalacji składających się z 3 kolektorów ze zbiornikiem o pojemności 300 litrów, z czego:
  • 83 nieruchomości – montaż na dachu,
  • 47 nieruchomości – montaż na elewacji,
  • 25 nieruchomości – montaż na gruncie.

Planowane do montażu instalacje solarne stworzą rozproszony system produkcji energii cieplnej, której uzyskanie wpłynie na mniejsze wykorzystanie energii ze źródeł nieodnawialnych tj.: gaz ziemny, węgiel kamienny, węgiel brunatny, przyczyniając się tym samym do poprawy jakości powietrza.

Grupę docelową projektu stanowią mieszkańcy gminy Zamość, kolektory będą montowane na nieruchomościach prywatnych Mieszkańców  w 35 sołectwach na terenie gminy.

Ponadto w ramach inwestycji zostanie utworzona strona www wraz z aplikacją, która będzie udogodnieniem dla Mieszkańców w przypadku zadawania pytań bądź zgłaszania usterek, a także wspomoże realizację projektu. Pozostałe działania ujęte w projekcie to promocja projektu (wykonanie oraz montaż tablicy informacyjnej i pamiątkowej, wykonanie oznakowania dla instalacji solarnej w budynkach mieszkalnych, wykonanie ulotek informacyjnych) oraz pełnienie usługi nadzoru inwestorskiego.

Wskaźniki produktu:

 • liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE (639 szt.)
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) (1,798 MW),
 • dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych (1,798 MWt),

Wskaźniki rezultatu:

 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) (5 370,884 tony równoważnika CO2/rok),
 • produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE (1 059,243 MWht/rok),
 • produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE (1 059,243 MWht/rok),
 • liczba nowo utworzonych miejsc pracy [EPC] – (1 etat).

Realizacja projektu poprawi bilans energetyczny gminy Zamość, a w dalszej perspektywie województwa lubelskiego i całego kraju, wpłynie na wzrost świadomości mieszkańców o ograniczonych zasobach paliw nieodnawialnych. Projekt przyczyni się do poprawy komfortu życia mieszkańców poprzez rezygnację z korzystania z tradycyjnych metod podgrzewania ciepłej wody użytkowej (paliwa stałe), nastąpi wzrost zainteresowania mieszkańców tematem źródeł odnawialnych, głównie energii słonecznej.