Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Zamość

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020
Oś Priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
Działanie 5.5 Promocja niskoemisyjności
Wartość projektu: 2 129 532,10 zł
Dofinansowanie: 1 471 202,86 zł
Realizacja: październik 2019 – listopad 2021

Cel projektu:
Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery poprzez zmniejszenie wykorzystania energii elektrycznej.

Dzięki realizacji projektu zostanie uzyskana możliwość wypełnienia obowiązków związanych z dążeniem do gospodarki niskoemisyjnej, jednocześnie zaspokajając potrzeby poszczególnych grup mieszkańców. W efekcie mieszkańcy uzyskają dostęp do nowoczesnych i ekologicznych technologii stanowiących alternatywę dla dotychczas stosowanych kosztochłonnych systemów pozyskiwania i dystrybucji energii elektrycznej w oświetleniu. W efekcie realizacji projektu wygenerowane zostaną oszczędności w budżecie gminy, które w sposób pozytywny wpłyną na jakość życia mieszkańców, nastąpi zmiana postaw konsumpcyjnych i negatywnych nawyków społecznych. Projekt zwiększy świadomość ekologiczną mieszkańców.

Zakres rzeczowy:
Zakres rzeczowy projektu obejmuje modernizację istniejącego systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Zamość. W projekcie zostanie: zmodernizowanych 744 szt. istniejących punktów świetlnych. Zastosowane zostaną nowoczesne oprawy wykorzystujące technologię LED oraz skonstruowane w taki sposób, by najbardziej efektywnie wykorzystywać strumień światła. Projekt realizowany jest w celu polepszenia warunków oświetlenia ulic i miejsc publicznych z jednoczesnym ograniczeniem zużycia energii elektrycznej. Projekt zakłada wymianę starych opraw (wraz z osprzętem) na oprawy LED z zastosowaniem kompleksowego systemu inteligentnego sterowania oświetleniem poprzez autonomiczną regulację mocy w oprawach.
Dzięki realizacji projektu powstaną oszczędności w pobranej energii elektrycznej rzędu 59,98%. Oszczędność wynika z nowej mocy zainstalowanych opraw oraz dodatkowej redukcji mocy (ok. 30%) opraw LED w godzinach 23:00 – 5:00.

Wskaźniki produktu:
• liczba wspartych energooszczędnych punktów świetlnych – 744 szt.

Wskaźniki rezultatu:
• Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 286,11 Mg/rok