Marketing gospodarczy szansą rozwoju Gminy Zamość

program-regionalny-i-napis

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś priorytetowa II Infrastruktura ekonomiczna
Działanie 2.4 Schemat B Marketing gospodarczy
Wartość projektu: 90 828,00 zł
Kwota dofinansowania: 77 203,80 zł
Realizacja: 27.06.2014 r. – 30.05.2015 r.
Numer umowy: 03.13-UDA-RPLU.02.04.02-06-004/13 z dnia 27.06.2014 r.

Cel projektu:
Celem ogólnym jest poprawa konkurencyjności inwestycyjnej Gminy Zamość oraz stworzenie gminnej marki inwestycyjnej w celu promocji gospodarczej Gminy Zamość.
Cele szczegółowe to:
– zwiększenie wiedzy na temat rozwoju przedsiębiorczości oraz kierunków możliwości wsparcia przedsiębiorców działających na terenie Gminy Zamość
– podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zamość
– zwiększenie wiedzy na temat potencjału podmiotów gospodarczych działających na terenie gminy
– wykreowanie pozytywnego wizerunku inwestycyjnego Gminy Zamość i zwiększenie jej potencjału inwestycyjnego
– wzmocnienie relacji na linii samorząd – przedsiębiorcy
– promocja Gminy Zamość

Zakres rzeczowy:
W ramach przedmiotowego projektu zaplanowano 1 kampanię promująca region odbywającą się poprzez 4 przedsięwzięcia informacyjno – promocyjne o charakterze ponadregionalnym.
W ramach realizacji projektu zaplanowano następujące działania:
1. organizacja konferencji
2. produkcja filmów promocyjnych
3. opracowanie folderów i informatorów gospodarczych
4. udział w imprezie targowej
5. opracowanie dokumentu pn. „Analiza potencjału gospodarczego Gminy Zamość”.

Przedmiot projektu:
Przedmiotem projektu jest podniesie konkurencyjności inwestycyjnej Gminy Zamość poprzez:
– nawiązanie nowych kontaktów z jednostkami samorządu terytorialnego i przedsiębiorcami,
– zdobycie nowego doświadczenia przez uczestnictwo w imprezie targowej,
– poszerzenie wiedzy dotyczącej promocji gospodarczej, zdobycie nowych doświadczeń w zakresie promocji gospodarczej,
– zdobycie nowej kompleksowej wiedzy na temat gospodarki i przedsiębiorców działających na obszarze Gminy Zamość,
– wzmocnienie współpracy na linii przedsiębiorcy – samorząd,
– zaprezentowanie potencjału gospodarczego szerszemu kręgowi odbiorców, wzmocnienie i zintensyfikowanie działań promocyjnych i marketingowych.
Wszystkie te działania przełożą się na podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Zamość i pomogą wykorzystać jej potencjały rozwojowe.

Efekty projektu:
Rezultaty:
1. Liczba odbiorców kampanii informacyjno-promocyjnych – 6 000 os.

Produkty:
1. Liczba kampanii/imprez promujących region – 1 szt.
2. Liczba przedsięwzięć informacyjno-promocyjnych o charakterze ponadregionalnym – 4 szt.

Analiza potencjału gospodarczego Gminy Zamość Informator gospodarczy Folder gospodarczy