Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody w m. Żdanówek – kontynuacja etapu I i II

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś Priorytetowa 6 Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów
Działanie 6.4 Gospodarka wodno – ściekowa
Wartość projektu: 3 637 088,66 zł
Kwota dofinansowania: 1 721 834,88 zł
Realizacja: kwiecień 2017 – czerwiec 2020 r.
Nr umowy: RPLU.06.04.00-06-0014/17-00 z dnia 08.06.2018 r.

Cel projektu:
Celem głównym projektu jest: poprawa stanu gospodarki wodociągowej na terenie Gminy Zamość przyczyniająca się do minimalizacji zagrożeń epidemiologicznych oraz zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego.
Realizacja projektu umożliwi poprawę stanu infrastruktury technicznej (wodociągowej) oraz zapobiegnie degradacji środowiska naturalnego, które stanowi podstawę potencjału rozwoju Gminy i wpływa zdecydowanie na podniesienie jakości życia mieszkańców.
Przedmiotowa inwestycja jest zgodna z celem określonym w działaniu 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa tj. poprawa jakości wód na terenie województwa poprzez inwestycje prowadzące do rozwoju infrastruktury związanej z gospodarowaniem ściekami bytowymi.

Zakres rzeczowy:
Planowane przedsięwzięcie obejmuje:
1) budowę sieci wodociągowej od węzła ww195 do ujęcia wody,
2) budowę ujęcia wody w tym: uzbrojenie studni, kontener, zbiornik wyrównawczy,
kanalizacja sanitarna obsługująca zbiorniki przy ujęciu, kanalizacja od S12 do S24 (obsługująca ujęcie wody)- koszty niekwalifikowane, oświetlenie,
3) budowę drogi dojazdowej- koszty niekwalifikowane,
4) monitoring ujęcia,
5) nadzór inwestorski,
6) opracowanie studium,
7) promocja

Efekty projektu:

Rezultaty:
– Przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 209 osób
– Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – 1 etat
– Wydajność dobowa wybudowanych ujęć wody – 485 m3/dobę

Produkty:
Produktami projektu są:
– Długość wybudowanej sieci wodociągowej – 2,65 km
– Liczba wybudowanych ujęć wody – 1 szt.