Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Płoskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Budowa sieci wodociągowej z ujęciem wody oraz oczyszczalnią ścieków w miejscowości Płoskie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”
Wartość projektu: 3 083 121,94 zł
Kwota dofinansowania: 1 480 685,00 zł
Realizacja: lipiec 2017 r. – maj 2019 r.
Nr umowy: 00001-65150-UM0300042/16 z dnia 17.07.2017 r.

Cel projektu
Celem operacji jest podniesienie możliwości rozwoju obszarów wiejskich poprzez budowę sieci wodociągowej z ujęciem wody dla mieszkańców oraz oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacyjną na potrzeby obiektu szkoły i świetlicy wiejskiej w miejscowości Płoskie.

Zakres rzeczowy
Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa:
– sieci wodociągowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem dla m. Płoskie o łącznej długości około: 5 974 m,
– przyłączy wodociągowych wraz z niezbędnym uzbrojeniem do budynków istniejących oraz będących w trakcie budowy w ilości ok. 61 szt. i długości 1,324 km
– przyłączy wodociągowych wraz z niezbędnym uzbrojeniem do budynków istniejących oraz będących w trakcie budowy (do granicy prywatnych nieruchomości) o łącznej długości ok. 229m
– ujęcia wody z budynkiem oraz niezbędną infrastrukturą nadziemną i podziemną,
– zbiorowej kompaktowej oczyszczalni ścieków na potrzeby Zespołu Szkół w m. Płoskie oraz świetlicy wiejskiej w m. Płoskie
– przyłącze kanalizacyjne do świetlicy wiejskiej oraz Zespołu Szkół w ilości 2 szt. (o dł.18m)
– sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej wraz z uzbrojeniem o długości 0,372km

Trwałe efekty projektu
Wskaźniki realizacji projektu:
– zbiorowe systemy zaopatrzenia w wodę – 5,974 km
– systemy kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych – 0,372 km
– ujęcie wody – 1 sztuka
– oczyszczalnie ścieków – 1 sztuka