Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żdanów, Żdanówek, Zwódne – etap II

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
Wartość projektu: 3 015 000,32 zł
– Koszty kwalifikowane: 2 452 089,68 zł
– Dofinansowanie z Funduszu Europejskiego: 2 084 276,22 zł
– Udział Gminy Zamość: 930 724,10 zł

Cel projektu:
Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków komunalnych na terenie gminy Zamość. Cel ten zostanie osiągnięty w wyniku inwestycji dotyczących rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowy sieci wodociągowej.
Projekt będzie miał pozytywny wpływ na stymulację gospodarki, zarówno na etapie inwestycyjnym realizacji projektu, jak i po jego zakończeniu. Wzrośnie atrakcyjność inwestycyjna regionu. Tereny miejscowości Żdanów i Żdanówek staną się lokalizacją bardziej atrakcyjną dla przedsiębiorców oraz nowych mieszkańców. Realizacja inwestycji wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców, polepszy się jakoś środowiska naturalnego.
Z produktów projektu będą korzystać mieszkańcy, podmioty gospodarcze, turyści oraz osoby czasowo przebywające na terenie Gminy Zamość.
Planowana sieć wodociągowa i kanalizacyjna będzie stanowić przedłużenie istniejącej sieci
w miejscowości Żdanów
Zakres rzeczowy:

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje wykonanie:
– kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o długości 3 670 mb;
– kanałów tłocznych o długości 1 160 mb;
– 5 przepompowni ścieków w miejscowościach Żdanów i Żdanówek;
– sieci wodociągowej o długości 1 972 mb;
– dokumentacji, nadzór inwestorski i autorski, promocja projektu;
– wyposażenie w monitoring sieci kanalizacyjnej i wodociągowej;
– wyposażenie w system klasy GIS do zarządzania majątkiem sieciowym wraz z modelem hydraulicznym;

Planowane efekty:

Produkty:
Produktami projektu będą:
– długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej – 4,83 km;
– długość wybudowanej sieci wodociągowej – 1,97 km;
– liczba wdrożonych inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi – 1 szt.;

Rezultaty:
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia następujących rezultatów:
– liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej, którzy przyłączyli się do sieci
w wyniku realizacji projektu – 201 osób;
– liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków – 201 osób;
– liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę – 60 osób;

Zgodnie z zapisami Aneksu nr POIS.02.03.00-00-0051/16-02 z dnia 04.04.2018 r. Gmina Zamość informuje o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych tj. opracowanego i udostępnionego przez IZ narzędzia informatycznego umożliwiającego przekazanie informacji o podejrzeniu wystąpienia nieprawidłowości lub nadużycia finansowego poprzez:
a) specjalny adres e-mail naduzycia.POIS@mir.gov.pl
lub
b) elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci.