Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020
Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
Wartość projektu: 674 349,78 zł
Kwota dofinansowania: 392 178,00 zł
Realizacja: sierpień 2019 r. – lipiec 2021 r.
Nr umowy: 01019-6935-UM0312043/19 z dnia 02.08.2019 r.

Gmina Zamość w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania „Nasze Roztocze” w dniu 8 kwietnia 2019 r. złożyła wniosek o przyznanie pomocy na realizację pro-jektu pn. „Budowa Centrum Kultury Dawnej w m. Wysokie”.
Projekt został oceniony jako zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju dla LGD „Nasze Roztocze” i otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Cel projektu
Celem operacji jest poprawa atrakcyjności turystycznej terenu Gminy Zamość poprzez budowę Centrum Kultury dawnej w miejscowości Wysokie.
Dzięki powstaniu i udostępnieniu centrum promowane będzie lokalne dziedzictwo kulturowe i tradycje regionu. Realizacja operacji wpłynie na rozwój miejscowości, nastąpi poprawa atrakcyjności turystycznej miejscowości. Powstała infrastruktura będzie ogólnodostępna i wykorzystywana niekomercyjnie na cele turystyczne.

Zakres rzeczowy
Dzięki realizacji operacji zostanie utworzone Centrum Kultury Dawnej w miejscowości Wysokie. W skład zespołu budynków tworzących centrum będą wchodzić budynek stodoły i budynek kuźni. Powstanie ogólnodostępne miejsce, w którym będą mogły się odbywać pokazy promujące lokalne dziedzictwo kulturowe oraz będą zgromadzone eksponaty związane z pracą na wsi oraz wykonywaniem pracy kowala. Utworzenie centrum wpłynie na uatrakcyjnienie pobytu turystów i osób odwiedzających Gminę Zamość, którzy w aktywny sposób będą mogli spędzić czas.
Budynek stodoły zaprojektowano jako drewniany, powierzchnia użytkowa – 194,40 m2. Budynek kuźni zaprojektowano jako drewniany z fragmentami ścian z cegły, powierzchnia użytkowa – 27,90 m2.
Zagospodarowanie terenu obejmuje: wykonanie oświetlenia zewnętrznego terenu, parkingu i placu z kostki brukowej, ciągu pieszo jezdnego z kostki brukowej, wykonanie śmietnika i monitoringu zewnętrznego.
Prace dotyczące branży elektrycznej obejmują: wykonanie instalacji elektrycznych wewnętrznych w budynku kuźni
Nadzór inwestorski

Trwałe efekty projektu
Wskaźnik produktu:
– liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 2 sztuki
W ramach realizacji projektu zostanie utworzone Centrum Kultury Dawnej w miejscowości Wysokie, składające się z dwóch budynków drewnianych: stodoły i kuźni.

Wskaźnik rezultatu:
– liczba partnerstw – 1 sztuka
– liczba osób korzystających z nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 700 osób