Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach

Kalinowice 148, 22-400 Zamość, tel. (84) 616 70 17, e-mail: zspipkalinowice@gmail.com
dyrektor: Jolanta Bondyra

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Kalinowicach to największa w Gminie Zamość placówka oświatowa. Aktualnie do szkoły uczęszcza 401 uczniów, a do przedszkola 158 wychowanków.
Szkoła posiada nowoczesną bazę dydaktyczną, w każdej sali znajduje się monitor interaktywny lub ekran umożliwiający wykorzystywanie na lekcji TIK. Wykorzystywany jest inny sprzęt dydaktyczny zakupiony w ramach projektów: „Aktywna tablica” „Laboratoria Przyszłości” jak również z budżetu gminy. Od drugiego półrocza korzystamy z nowoczesnej, pełnowymiarowej sali gimnastycznej.
Pracuje z dziećmi wysoko wykwalifikowana i odpowiedzialna za bezpieczeństwo fizyczne i emocjonalne kadra pedagogiczna. Dodatkowo wspierana jest przez zespół doświadczonych specjalistów: psychologów, pedagoga, pedagoga specjalnego, logopedę. i terapeutę pedagogicznego. Uczniowie uzyskują bardzo dobre i dobre wyniki w nauczaniu potwierdzone wynikami egzaminów ósmoklasisty. W ubiegłym roku szkoła osiągnęło 6° w skali Staninowej a 9 uczniów uzyskało 100% wyniki z egzaminu: 8 setek z języka angielskiego i jedna setka z matematyki. Wszyscy uczniowie kontynuują edukację w wybranych przez siebie szkołach średnich.