Zarząd (archiwum)

Informacja o przebiegu X Zjazdu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu, w dniu 29 maja 2011r.


1. Na ogólną liczbę 62 delegatów w zjeździe uczestniczyło 56, co stanowi 90,32 %.
2. W zjeździe uczestniczyli następujący przedstawiciele władz krajowych Związku oraz władz jego oddziałów:
– Mieczysław Skiba – Honorowy Prezes OSP Ziemi Zamojskiej, jednocześnie Honorowy Obywatel Gminy Zamość,
– Kazimierz Mielnicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego w Zamościu,
3. W zjeździe uczestniczyli następujący przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej:
– mł. bryg. mgr inż. Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP w Zamościu
4. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele władz administracji publicznej, organizacji społecznych, instytucji i zakładów pracy:
– Arkadiusz Bratkowski – Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego,
5. Ważniejsze problemy omawiane w dyskusji oraz wnioski wymagające rozwiązania
na szczeblu nadrzędnym: w Gminie Zamość nie ma problemów wymagających rozwiązywania na nadrzędnym szczeblu. W dyskusji głos zabrali:
– Arkadiusz Bratkowski – Przewodniczący Sejmiku Woj. Lubelskiego, który w imieniu Marszałka Województwa podziękował za aktywność naszych Strażaków. Zarząd Woj. Lubelskiego pozytywnie rozpatrzył wniosek o zakup samochodu specjalnego dla OSP Mokre i obiecuje, że w dalszym ciągu będzie wspierał działalność OSP.
– Kazimierz Mielnicki – Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego – powiedział ”serce radością napawa jeśli się dziękuje”. Podziękował Strażakom za ich pracę i zaangażowanie nie tylko za udział w akcjach pożarniczych a szczególnie za udział w akcji powodziowej 2010r.Wszystkim Druhom i Samorządowcom złożył najlepsze życzenia w imieniu Rady Powiatu Zamojskiego.
– Jacek Sobczyński – Komendant Miejski PSP- cieszę się, że mogę tutaj z Wami być nie tylko jako Komendant ale także jako członek OSP Bortatycze. Dzięki takiej działalności i zaangażowaniu członków OSP nasi mieszkańcy mogą czuć się bezpiecznie.
– płk Mieczysław Skiba – Honorowy Prezes OSP Ziemi Zamojskiej: „kochana Rodzino Strażacka ja się bardzo cieszę, że mogę być z Wami, uczestniczyłem prawie we wszystkich zebraniach sprawozdawczo- wyborczych w Waszych OSP, tam Wam dziękowałem za ciężką pracę i tutaj robię to po raz kolejny. Życzę wszystkim mieszkańcom, aby tą piękną Gminę omijał straszny wróg, któremu na imię pożar”.
W czasie Zjazdu nadane zostały tytułu honorowe zasłużonym Druhom.
– Tytuł Honorowego Komendanta Gminnego otrzymał druh Leszek Kłonica, wieloletni Komendant Gminny ZOSP RP w Zamościu, członek OSP Mokre.
– Tytuł Honorowego Członka Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Zamościu otrzymali: – Kazimierz Tarajko – wieloletni Prezes OSP Białowola, Jerzy Sobczyk- wieloletni Prezes OSP Płoskie, Jan Matwiejczuk – wieloletni Prezes OSP Pniówek, Stanisław Osiak- członek zarządu OSP Lipsko, Jan Pakuła – członek zarządu OSP Pniówek.
6. Wykaz członków władz Oddziału Gminnego Związku OSP RP, delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku:

A. Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:
1. Prezes- Ryszard Gliwiński- OSP Bortatycze,
2. Wiceprezes- Henryk Kucharski – OSP Mokre,
3. Wiceprezes- Tomasz Bosiak- OSP Białowola,
4. Wiceprezes- Wiesław Pośnik- OSP Sitaniec,
5. Komendant Gminny- Henryk Jakóbczak- OSP Bortatycze,
6. Wiceprezes/Z-ca Komendanta- Piotr Koczułap- OSP Wólka Wieprzecka,
7. Sekretarz- Bożena Kozioł- OSP Wólka Wieprzecka,
8. Członek Prezydium- Leszek Kłonica- OSP Mokre,
9. Członek Prezydium- Marcin Sobczuk,
10. Członek- Krzysztof Gromek- OSP Skokówka,
11. Członek- Sylwester Dobromilski- OSP Zawada,
12. Członek- Kazimierz Jaworski- OSP Bortatycze,
13. Członek- Andrzej Klimko- OSP Pniówrk,
14. Członek- Marek Kołodziej- OSP Płoskie,
15. Członek- Piotr Kudyk- OSP Lipsko,
16. Członek- Jan Mazur- OSP Zawada,
17. Członek- Krzysztof Muszyński- OSP Białowola,
18. Członek- Jan Sarzyński- OSP Żdanówek,
19. Członek- Mirosław Soboń- OSP Mokre
B. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP:
1. Przewodnicząca- Maria Słota- OSP Pniówek,
2. Wiceprzewodniczący- Mirosław Jędruszko- OSP Skokówka,
3. Sekretarz- Jan Zakrzewski- OSP Zawada
C. Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
1. Prezes- Ryszard Gliwiński- OSP Bortatycze,
2. Komendant Gminny- Henryk Jakóbczak- OSP Bortatycze.
D. Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
1. Prezes- Ryszard Gliwiński- OSP Bortatycze


Informacja o przebiegu IX Zjazdu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu, w dniu 9 lipca 2006 r.

1. Na ogólną liczbę 40 delegatów w zjeździe uczestniczyło 35, co stanowi 87,5 %.
2. W zjeździe uczestniczyli następujący przedstawiciele władz krajowych Związku oraz władz jego oddziałów:
– Arkadiusz Bratkowski – członek Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie,
3. W zjeździe uczestniczyli następujący przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej:
– Mieczysław Skiba – Honorowy Prezes ZOSP RP Ziemi Zamojskiej,
– Henryk Jakóbczak – Oficer dyżurny KP PSP w Zamościu,
4. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele władz administracji publicznej, organizacji społecznych, instytucji i zakładów pracy:
– Sławomir Zawiślak – Poseł na Sejm RP,
– Kazimierz Mielnicki – Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego,
– Ryszard Ciurysek – V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Zamojskiego
5. Ważniejsze problemy omawiane w dyskusji:
a) przyjęto wniosek o udzielenie pomocy w zakupie lekkiego wozu bojowego dla OSP Lipsko,
b) omówiono potrzebę podjęcia działań przy wsparciu organów szczebla nadrzędnego w zakresie wyposażenia jednostek OSP w 5 lekkich wozów bojowych.
6. Wykaz członków władz Oddziału Gminnego Związku OSP RP, delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku:
A. Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP :
1. Prezes- Ryszard Gliwiński- OSP Bortatycze,
2. Wiceprezes- Henryk Kucharski- OSP Mokre,
3. Wiceprezes- Tomasz Bosiak- OSP Białowola,
4. Wiceprezes- Józef Król- OSP Zawada,
5. Komendant Gminny- Leszek Kłonica- OSP Mokre,
6. Wiceprezes/Z-ca Komendanta- Henryk Jakóbczak- OSP Bortatycze,
7. Sekretarz- Kazimierz Jaworski- OSP Bortatycze,
8. Skarbnik- Bożena Kozioł- OSP Wólka Wieprzecka,
9. Członek- Mirosław Soboń- More,
10. Członek – Jerzy Sobczyk- OSP Płoskie,
11. Członek- Piotr Detko- OSP Lipsko,
12. Członek- Piotr Koczułap – Wólka Wieprzecka,
13. Członek- Jan Matwiejczuk- OSP Pniówek,
14. Członek- Jerzy Sobczuk- OSP Wysokie,
15. Członek- Wiesław POśnik- OSP Sitaniec,
16. Członek- Stanisław Grześko- OSP Białowola,
17. Członek- Jan Sarzyński- OSP Żdanówek,
18. Członek- Sylwester Dobromilski- OSP Zawada,
19. Członek- Alfons Stankiweicz- OSP Skokówka.
B. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP:
1. Przewodniczący- Jan Mazur- OSP Zawada,
2. Sekretarz- Jan Pakuła- OSP Pniówek,
3. Członek- Krzysztof Gromek- OSP Skokówka
C. Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
1. Prezes- Ryszard Gliwiński- OSP Bortatycze,
2. Komendant Gminny- Leszek Kłonica- OSP Mokre
D. Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
1. Prezes- Ryszard Gliwiński- OSP Bortatycze.


Informacja o przebiegu VIII Zjazdu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu, w dniu 29 kwietnia 2001r.

1. W zjeździe uczestniczyło 27 delegatów oraz 12 zaproszonych gości.
2. W zjeździe uczestniczyli następujący przedstawiciele władz krajowych Związku oraz władz jego oddziałów:
– Elżbieta Poterucha – Dyrektor Biura Terenowego ZOSP RP w Zamościu.
3. W zjeździe uczestniczyli następujący przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej:
– mł. bryg. mgr inż. Janusz Rycaj – Komendant Miejski PSP w Zamościu,
– mł. bryg. mgr inż. Andrzej Silezin- Za- ca Komendanta Miejskiego PSP
w Zamościu,
4. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele władz administracji publicznej, organizacji społecznych, instytucji i zakładów pracy:
– Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość,
– Stanisław Grześko – Za-ca Wójta Gminy Zamość.
5. Komendant Miejski PSP w Zamościu mł. bryg. Janusz Rycaj złożył podziękowanie za bardzo dobrą pracę Zarządu i Jednostek OSP. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na społeczne znaczenie działalności OSP a także problemy finansowe jednostek OSP.
Podziękowania za wieloletnią pracę złożono ustępującemu Prezesowi, Druhowi Leonardowi Witkowskiemu,
Uchwałą Nr. VIII Zjazdu otrzymał On tytuł Honorowego Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego OSP w Zamościu.
Obradujący udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi oraz wybrali nowe władze na pięcioletnią kadencję.
6. Wykaz członków władz Oddziału Gminnego Związku OSP RP, delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku:
A. Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:
1. Prezes- Ryszard Gliwiński- OSP Bortatycze,
2. Wiceprezes- Henryk Kucharski- OSP Mokre,
3. Wiceprezes- Józef Król- OSP Zawada,
4. Komendant Gminny- Leszek Kłonica- OSP Mokre,
5. Sekretarz- Bożena Kozioł- OSP Wólka Wieprzecka,
6. Skarbnik- Anna Albingier- zam. Zamość,
7. Członek Prezydium- Kazimierz Jaworski- OSP Bortatycze,
8. Członek- Michał Suszyna- OSP Bortatycze,
9. Członek- Tycjan Paszko- OSP Lipsko,
10. Członek- Dariusz Kapłon- OSP Sitaniec,
11. Członek- Mirosław Soboń- OSP Mokre,
12. Członek- Jerzy Sobczuk- OSP Wysokie,
13. Członek- Roman Cabała- OSP Skokówka,
14. Członek- Jan Pakuła- OSP Pniówek,
15. Członek- Jerzy Bzówka- OSP Płoskie,
16. Członek- Stanisław Łukaszyk- OSP Białowola,
17. Członek- Piotr Koczułap – OSP Wólka Wieprzecka,
18. Członek- Roman Zychowicz – OSP Zawada,
19. Członek- Jan Sarzyński- OSP Żdanówek.
B. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP:
1. Przewodniczący – Jan Mazur- OSP Zawada,
2. Wiceprzewodniczący- Alfons Stankiewicz- OSP Skokówka,
3. Członek- Sylwester Smoła- OSP Bortatycze.
C. Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
1. Prezes- Ryszard Gliwiński- OSP Bortatycze,
2. Komendant Gminny- Leszek Kłonica- OSP Mokre,
3. Członek Prezydium – Kazimierz Jaworski- OSP Bortatycze
D. Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
1.Prezes- Ryszard Gliwiński- OSP Bortatycze.


Informacja o przebiegu VII Zjazdu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu, w dniu 17 marca 1996r.

1. Na ogólną liczbę 31 delegatów w zjeździe uczestniczyło 26, co stanowi 84 %.
2. W zjeździe uczestniczyli z ramienia Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP:
– płk Mieczysław Skiba,
3. W zjeździe uczestniczyli z ramienia KW PSP: – Krystyna Gaca.
4. W zjeździe uczestniczyli przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych, organizacji społecznych, instytucji i zakładów pracy:
– Jerzy Chróścikowski – Przewodniczący Rady Gminy Zamość,
– Jerzy Kudyk – Wójt Gminy Zamość,
– Tomasz Czyżewski – Z-ca Wójta Gminy Zamość,
– Tadeusz Kostrubiec – Członek Zarządu Gminy Zamość,
– Gustaw Maziarczuk – Członek Zarządu Gminy Zamość,
– Ryszard Belina – Członek Zarządu Gminy Zamość
5. Ważniejsze problemy omawiane w dyskusji oraz wnioski wymagające rozwiązania
na szczeblu nadrzędnym:
a) organizowanie obchodów Dnia Strażaka,
b) opłacanie składek członkowskich przez członków OSP i odprowadzanie części do Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP,
c) organizowanie jubileuszy w poszczególnych jednostkach,
d) upowszechnianie zasad bezpieczeństwa pożarowego oraz mobilizowanie społeczeństwa do ich przestrzegania,
e) podejmowanie działań w zakresie podnoszenia sprawności operacyjno- technicznej OSP i poziomu wyszkolenia.
6. Wykaz członków władz Oddziału Gminnego Związku OSP RP, delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego Związku:
A. Członkowie Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP:
1. Prezes- Leonard Witkowski- OSP Sitaniec,
2. Wiceprezes- Henryk Kucharski- OSP Mokre,
3. Wiceprezes- Józef Król- OSP Zawada,
4. Komendant Gminny- Leszek Kłonica- OSP Mokre,
5. Sekretarz- Bożena Kozioł- OSP Wólka Wieprzecka,
6. Skarbnik- Anna Albingier- zam. Zamość,
7. Członek Prezydium- Tomasz Czyżewski- zam. Kalinowice,
8. Członek- Mirosław Soboń- OSP Mokre,
9. Członek- Roman Zychowicz- OSP Zawada,
10. Członek- Czesław Kapłon- OSP Sitaniec,
11. Członek- Marian Stańczyk- OSP Żdanówek,
12. Członek- Karol Furmanek- OSP Bortatycze,
13. Członek- Jerzy Bzówka- OSP Płoskie,
14. Członek- Bogusław Strzałka- OSP Białowola,
15. Członek- Jerzy Kwaśniewski- OSP Wólka Wieprzecka,
16. Członek- Roman Cabała- OSP Skokówka,
17. Członek- Jan Dziuba- OSP Pniówek,
18. Członek- Anbdrzej Bielak- OSP Lipsko Polesie,
19. Członek- Jerzy Sobczuk- OSP Wysokie.
B. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP:
1. Przewodniczący- Jan Mazur- OSP Zawada,
2. Członek- Alfons Stankiewicz- OSP Skokówka,
3. Członek- Jan Pakuła- OSP Pniówek.
C. Delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
1. Prezes- Leonard Witkowski- OSP Sitaniec,
2. Komendant Gminny- Leszek Kłonica- OSP Mokre
D. Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP:
1. Prezes- Leonard Witkowski- OSP Sitaniec


Informacja o przebiegu VI Zjazdu
Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Zamościu, w dniu 14 kwietnia 1991r.

1. Na ogólną liczbę 25 delegatów w zjeździe uczestniczyło 20, co stanowi 80 %.
2. W zjeździe wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych organizacji młodzieżowych i społecznych, instytucji i zakładów pracy:
– V-ce Prezes ZW OSP płk Mieczysław Skiba,
– płk. poż. Henryk Kniaziowski – Komendant Rejonowy Straży Pożarnych w Zamościu,
– Jerzy Kudyk- Wójt Gminy Zamość,
– Tomasz Czyżewski- Przewodniczący Rady Gminy Zamość,
– Anna Albingier – Sekretarz Urzędu Gminy Zamość
3. Ważniejsze problemy omawiane w dyskusji oraz wnioski wymagające rozwiązania
na szczeblu nadrzędnym:
a) ustalenie odpłatności dla Komendanta Gminnego OSP,
b) rozpatrzenie przez Rade Gminy Zamość ulg w podatku gruntowym dla czynnie działających Strażaków w poszczególnych jednostkach OSP,
c) udzielania pomocy finansowej na utrzymanie i remonty istniejących strażnic oraz w budowie nowych strażnic potrzebujących wsparcia finansowego,
d) zabezpieczenie poszczególnych jednostek OSP w paliwo,
e) pokrycie kosztów transportu przez Zarząd Gminy na uroczystości strażackie w dniu Św. Floriana, w Częstochowie.
A. Członkowie Zarządu Gminnego ZOSP w Zamościu:
1.Prezes – Jerzy Kudyk- Wójt Gminy Zamość, zam. Jatutów,
2.Wiceprezes – Zofia Łyp- emerytka, zam. Zamość,
3. Wiceprezes – Leonard Witkowski- malarz, zam. Sitaniec,
4. Sekretarz – Bożena Kozioł- Ref. ds. p. poż. UG Zamość, zam. Wólka Wieprzecka,
5. Skarbnik – Anna Albingier- Sekretarz UG Zamość, zam. Zamość
6. Komendant Gminny – Henryk Jakóbczak- funkcjonariusz pożarnictwa KR SP w Zamościu, zam. Bortatycze,
7. Członek – Kazimierz Tarajko, Prezes OSP Białowola, zam. Białowola,
8. Członek – Marian Stańczyk, OSP Żdanówek, zam. Żdanówek,
9. Członek – Stanisław Łaśko s.Aleksandra, OSP Wólka Wieprzecka, zam. Wólka Wieprzecka,
10. Członek – Halina Kłonica, Dow. Drużyny Żeńskiej OSP Mokre, zam. Mokre,
11. Członek – Jerzy Bzówka, OSP Płoskie, zam. Płoskie,
12. Członek – Józef Król, Naczelnik OSP Zawada, zam. Zawada,
13. Członek – Jerzy Sobczuk, Kierowca OSP Wysokie, zam. Wysokie,
14. Członek – Tycjan Paszko, OSP Lipsko, zam. Lipsko,
15. Członek – Janusz Karpowicz, Z-ca Naczelnika OSP Bortatycze, zam. Bortatycze,
16. Członek – Jan Wiesław Pakuła, OSP Pniówek, zam. Pniówek,
17. Członek – Krystian Koper, OSP Lipsko Polesie, zam. Lipsko Polesie.
B. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału Gminnego ZOSP RP:
1. Przewodniczący- Jan Mazur- prac. UG Zamość, zam. Zawada
2. Z-ca Przewodniczącego- Leszek Kłonica,. Rolnik, zam. Mokre
3. Sekretarz- Michał Suszyna- rolnik, zam. Bortatycze
C. Skład Delegatów na Zjazd Wojewódzki:
1. Prezes- Jerzy Kudyk- Wójt Gminy Zamość, zam. Jatutów
2. V- Ce Prezes- Zofia Łyp- emeryt, zam. Zamość