Dodatek osłonowy edycja 2024

1252

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r. można składać od stycznia 2024 r do dnia 30 kwietnia 2024 r

Wnioski można składać:

  • tradycyjnie (papierowo) – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r.
    w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Szczebrzeska 120, parter sala obsługi w godz. 8:00 do 15:00
  • drogą pocztową – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. (decyduje data wpływu wniosku do organu a nie data nadania na poczcie)
    Wypełnione wnioski o przyznanie dodatku osłonowego należy wysyłać na adres:
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu, ul. Szczebrzeska 120, 22-400 Zamość
  • elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2024 r. do 30 kwietnia 2024 r. na adres elektronicznej skrzynki podawczej GOPS Zamość

Wnioski złożone po dniu 30 kwietnia 2024 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy przez ePUAP.
Wniosek o dodatek osłonowy można pobrać z naszej strony (do pobrania poniżej).

W ePUAP:
Należy wejść w katalog spraw, po prawej stronie w okienku „sprawy ogólne” wybrać „pisma do urzędu”. Otworzą się „sprawy ogólne” w dolnej części kliknąć „pokaż więcej”, w lewej kolumnie wybrać „pismo ogólne do podmiotu publicznego”, następnie kliknąć załatw sprawę. Kolejnym krokiem jest wpisanie adresata tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zamościu (trzeba wpisać cały adres).
W miejscu „rodzaj pisma” wybrać  „wniosek”, poniżej w „tytuł pisma” wpisać dodatek osłonowy, poniżej w „treść pisma” proszę wpisać np. ”proszę o przyznanie dodatku osłonowego”. Poniżej proszę podać wszystkie wymagane dane.
Proszę pamiętać, że przez epuap należy składać wnioski tylko w swoim imieniu (nie za inne osoby). Wypełniony wniosek z danymi dodać jako załącznik np. word, pdf,  (czytelnie proszę wpisać adres e-mail, numer konta). Podpisujemy profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Sporz: z-ca kierownika GOPS
Monika Rudnicka

Pobierz wniosek