Dziękuję za remont drogi ale to nic nie dało…

168

 

PYTANIA:

Dzień dobry. Proszę pilnie zlecić naprawę drogi ponieważ są już takie doły, że nie sposób już ich omijać.
11.04.2022 r.

Dzień dobry. Dziękuję za remont drogi ale to nic nie dało. Znowu są dziury na całej długości drogi. Prosimy o naprawę, uzupełnienie dziur bo nie da się znowu jeździć. Sytuacja ciągle się powtarza.
27.04.2022 r.

Dzień dobry. Panie Wójcie bardzo proszę o naprawę nawierzchni klińcowej drogi w Kolonii Mokre wzdłuż torów do peronu do krzyżówki z drogą asfaltową która wychodzi na ulicę Łanową. Proszę również, by Pan uświadomił wykonawcę, że przejechanie równiarką nie załatwia sprawy, gdyż zostaje ściągnięta warstwa ubita (po deszczach nie da się wtedy jechać) a dziury pozostają niezasypane. Bez zawałowania tego naprawa nie ma najmniejszego sensu (szkoda pieniążków na taką naprawę).
04.05.2022 r.

Uprzejmie proszę o utwardzenie dróg ziemnych w miejscowości Płoskie, gm. Zamość, przy działce …… (nr domu Płoskie …..). W chwili obecnej zarówno jedna jak i druga droga posiada liczne nierówności oraz po jakimkolwiek deszczu uniemożliwiają bezpieczny przejazd/dojazd do posesji ze względu na bardzo duże błoto i koleiny. Proponujemy utwardzenie istniejącej drogi ziemnej, kruszywem łamanym (ewentualnie kruszywem naturalnym), kruszywem granitowym, gruzem betonowo-ceglanym lub gruzem betonowym, stabilizowanym mechanicznie, wraz z prawidłowym wyprofilowaniem przekroju poprzecznego drogi. Z uwagi za zapewnienie możliwie długiej trwałości utwardzenia drogi ziemnej, prosimy o wykonanie warstwy z kruszywa/gruzu o grubości nie mniejszej niż 20cm.
09.05.2022 r.

ODPOWIEDŹ:

Witam i dziękuję za kontakty e-mail.

Zdecydowałem się napisać wspólną odpowiedź na powyższe e-maile i ją upublicznić. Oczywiście każdemu z Piszących dodam kilka zdań nawiązujących do konkretnej sytuacji poruszanej w e-mailu. Powyższe cztery teksty przesłane do mnie na www.gminazamosc.pl „ZADAJ PYTANIE WÓJTOWI” obrazują moim zdaniem największy obecnie problem Gminy Zamość. Jest nim stan nawierzchni dróg, przy których zlokalizowane są zamieszkałe posesje. W RAPORCIE O STANIE GMINY ZAMOŚĆ za 2020 rok (dostępny na www.gminazamosc.pl) na stronie 112 możemy przeczytać, że łączna długość dróg gminnych objętych ewidencją sieci dróg publicznych to 142 km. Spośród nich aż 41 km to drogi o nawierzchni tłuczniowej i gruntowej. Oprócz tego mamy około 24 km dróg wewnętrznych (osiedlowych), z których większość ma również nawierzchnię tłuczniową i gruntową. Mowa oczywiście wyłącznie o drogach dojazdowych do zabudowanych posesji, bez dróg dojazdowych do pól. Ta krótka statystyka obrazuje skalę problemu poruszanego w powyższych e-mailach i innych korespondencjach kierowanych do Wójta. Pilna potrzeba budowy asfaltowych nawierzchni około 50 km dróg. Szacunkowy koszt budowy jednego km nawierzchni to około 1 500 000 zł (oferty składane w przetargach organizowanych w 2021 roku). Wymiar finansowy problemu to więc około 75 000 000 zł. Trzeba też pamiętać, że najważniejsze komunikacyjnie drogi gminne mają nawierzchnię asfaltową budowaną wiele lat temu. Ich stan jest coraz gorszy, a problem zwielokrotnia fakt, że 15‑30 lat temu budując drogi nie uwzględniano odprowadzania wód opadowych spływających z pól. Dzisiaj mamy coraz więcej zdarzeń związanych z podtopieniami terenów zabudowanych. Mieszkańcy oczekują rozwiązań także w tym zakresie. Dla zupełnego zobrazowania uwarunkowań podejmowania samorządowych decyzji podam, że w budżecie 2022 roku z planowanych dochodów bieżących własnych nie mamy ani jednej złotówki na inwestycje. Tylko kredyt w kwocie 6 000 000 zł, oraz pieniądze jakie nam pozostały z rozliczenia finansowego 2021 roku. Uprzedzając sugestie o niegospodarności podam, że w miesiącu grudniu Minister Finansów przekazał Gminie bez wcześniejszego uprzedzenia 3 630 610 zł dodatkowej subwencji. Nie było więc możliwości wydatkowania tych środków w starym roku – w praktyce uratowały one budżet 2022 roku. Politycy i Media nie mówią Mieszkańcom Polski o faktycznym dzisiejszym obrazie budżetów Gmin. Jak to wygląda w przypadku budżetu Gminy Zamość 2022 roku? Przekazywane przez Ministra Finansów dochody z udziałów w podatkach PIT i CIT oraz subwencje w 2022 roku zostały w stosunku do wykonania roku 2021 pomniejszone o kwotę 7 815 037 zł (stan 28.04.2022). Te źródła dochodów stanowią łącznie aż 65% wszystkich dochodów bieżących budżetu Gminy. Dla porównania, dochody z podatków lokalnych to zaledwie 17‑19%. Sytuację pogarsza bardzo duży w stosunku do 2021 roku wzrost kosztów realizacji wszelkich zakupów (np. energia, gaz, paliwo), usług (np. remonty dróg) i innych samorządowych zadań, w tym inwestycji. Obecny plan wydatków bieżących budżetu 2022 roku jest o 9 054 554 zł większy od wykonania roku 2021. Trudno zbyt mocno wierzyć w dodatkowe (nieplanowane) gminne dochody tego roku przekazywane przez Rząd. Nie pozwalają na to: inflacja, sytuacja za wschodnią granicą, obniżenie do 12% stawki podatkowej PIT (to też dochody Gminy). Wiara pozostaje, ale nie można wydawać tego czego dzisiaj nie ma. Trzeba też już zaczynać myśleć o tym jak spiąć dochody i wydatki budżetu Gminy 2023 roku. Tak w skrócie wyglądają realia samorządowego gospodarowania, których Politycy nie chcą przyjmować do wiadomości. Nie mówią o tym Wyborcom utrzymując Ich w nieświadomości, a takie zachowanie ma w naszym języku konkretne określenie. Nie zdziwię się jeśli wybory parlamentarne będą wcześniej niż jesienią przyszłego roku.

Gminny Zakład Obsługi Komunalnej Gminy Zamość realizuje zadania związane z wiosennymi remontami dróg. W praktyce dopiero około połowy kwietnia były warunki do ich prowadzenia. Zakres zadań, o których wspomniałem powyżej (168 km dróg) i brak technicznych możliwości (większość prac realizujemy poprzez zlecenie zewnętrzne) powoduje wydłużenie czasu realizacji działań remontowych. W obecnych warunkach budżetowych nie ma żadnych możliwości realizacji prac w sposób jaki został opisany w jednym z e-maili i innych pismach do mnie kierowanych – cytat „Proponujemy utwardzenie istniejącej drogi ziemnej, kruszywem łamanym (ewentualnie kruszywem naturalnym), kruszywem granitowym, gruzem betonowo-ceglanym lub gruzem betonowym, stabilizowanym mechanicznie, wraz z prawidłowym wyprofilowaniem przekroju poprzecznego drogi. Z uwagi za zapewnienie możliwie długiej trwałości utwardzenia drogi ziemnej, prosimy o wykonanie warstwy z kruszywa/gruzu o grubości nie mniejszej niż 20cm Zdaję sobie sprawę z faktu, że każde inne działania przynoszą efekt tylko w krótkim czasie – zależnie od następujących po nich warunków atmosferycznych. Męczy mnie to, ale fachowcy nie widzą innych metod przeprowadzania remontów bez bardzo znacznego zwiększenia środków na utrzymanie dróg. Technologia opisana powyżej w e-mailu także nie zapewnia trwałości tak wykonanej nawierzchni. Trzeba byłoby ją zamknąć (zalać) masą betonową. Wówczas może byłaby bardziej odporna na ubytki. W ubiegłym roku (późną jesienią) wykonaliśmy tą metodą zadanie w sołectwie Chyża, w tym roku zrealizujemy podobne w sołectwie Bortatycze Kolonia. Będziemy sprawdzać ich skuteczność. Pamiętajmy jednak, że po większości dróg jeździ ciężki sprzęt rolniczy i transport związany z prowadzonymi pracami budowlanymi na posesjach. W obu wymienionych powyżej przypadkach remonty dróg finansowane są ze środków Funduszu Sołeckiego. Warto więc przychodzić na zebrania wiejskie i poddawać pod głosowanie Mieszkańców wykonanie ze środków Funduszu Sołeckiego remontów dróg. Najbliższe zebrania w miesiącu wrześniu i dotyczyć będą podziału środków Funduszu roku przyszłego. Co dalej z remontami dróg w tym roku? Szerszy zakres remontów wymaga dodatkowych środków budżetowych. Decyzje w tym zakresie będą ewentualnie podejmowane dopiero po zakończeniu zaplanowanych wiosennych remontów i analizach budżetowych wykonania dochodów i wydatków budżetowych według stanu na koniec czerwca. Odpowiedzialnie nic innego nie mogę obiecać. Wiem, że to co piszę nie nastraja optymistycznie – Mieszkańcy oczekują szybkiej poprawy sytuacji na drogach gminnych i w innych zakresach realizacji samorządowych zadań. Wymaga to jednak decyzji systemowych z pozycji Rządu – zwiększone lub nowe źródła dochodów budżetów gmin. Piszę i mówię o tym od co najmniej kilku lat. Niestety decyzje Rządu idą w kierunku przeciwnym od pożądanego.

Ryszard Gliwiński
16.05.2022 rok