Ze sportem ku zmianom

271

W roku 2020 Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe Gryf Gmina Zamość otrzymało dotację na realizację zadania z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich „Ze Sportem ku zmianom”. W ramach projektu zrealizowanych zostało pięć zadań.

Kobieta silna, bo aktywna – warsztaty wzmacniająco-aktywizujące
Zadanie było prowadzone od lipca do października 2020 r. Uczestniczki realizowały program zajęć w infrastrukturze społecznej gminy Zamość w miejscowościach: Jatutów, Szopinek, Lipsko, Mokre. W ramach zajęć sportowych ogólnorozwojowych prowadzonych wg autorskiego programu realizowane były ćwiczenia fizyczne typu fitness w łącznej liczbie 80 godzin. Udział w zajęciach przyczynił się do wzmocnienia kondycji fizycznej uczestniczących w zajęciach kobiet. W ramach zadania realizowane były również specjalistyczne zajęcia, celem których było nabycie umiejętności skutecznej obrony przed atakami przemocy fizycznej i psychicznej. Uzupełnieniem zajęć były warsztaty psychologiczno-edukacyjne.

Skuteczny i zaangażowany – warsztaty aktywizująco-usprawniające
Zadanie było realizowane od lipca do października 2020 r., prowadzone w infrastrukturze społecznej gminy, w tym infrastrukturze sportowej, przez trenera sportowego posiadającego licencję UVP PZPN oraz psychologa sportu w formie cyklicznych zajęć wzmacniająco-rozwojowych. Przeprowadzono 160 godz. zajęć. Rezultatem działania jest wzmocnienie aktywności i wydolności fizycznej, zwiększenie umiejętności w zakresie technik regeneracyjnych, wzrost zaangażowania i umożliwienie działania w
propagowanie aktywności fizycznej wśród mieszkańców gminy. Elementem komplementarnym działania były zajęcia z psychologiem sportu Kamilem Wódką, który pracował między innymi z Kadrą Narodową Skoczków Narciarskich, Kadrą Narodową – Podnoszenie ciężarów, a indywidualnie prowadzi Łukasza Piszczka.

Aktywny Senior – zajęcia wzmacniająco-aktywizująco-edukacyjne
Zadanie realizowane było w kilku miejscowościach gminy Zamość: Żdanowie, Sitańcu, Jatutowie, Szopinku i Wierzchowinach. Ze względów epidemiologicznych przeprowadzone w 5‑6 osobowych grupach. W trakcie zajęć realizowano ćwiczenia usprawniające, koordynacyjne i lokomocyjne, były one wszechstronne, systematyczne, a wysiłek stopniowany, zależnie od aktualnych możliwości i wydolności organizmu poszczególnych uczestników. Do realizacji zadania wykorzystywane były siłownie napowietrzne. Odbyła się też seria spacerów z kijkami nordic walking. Uzupełnieniem zadania były warsztaty dietetyczne połączone z pogadankami tematycznymi i zdrowotnymi.

Fair-Play – warsztaty edukacyjno-wzmacniające
Zajęcia polegały na systematycznym prowadzeniu zajęć sportowych w 5 miejscowościach 1 x w tyg x 2 godz. łącznie 240 godz. Uczestnicy w ramach działania otrzymali jednolite stroje i obuwie treningowe oraz przekąski regeneracyjne. Kolejnym elementem zadania było przeprowadzenie 7-dniowego obozu wypoczynkowo-rozwojowego z programem sportowym i programem terapeutycznym. Pierwotnie planowano przeprowadzenie jednego obozu dla 30 uczestników, jednak z uwagi na panującą pandemię Covid-19 podzielono grupę na dwie podgrupy po 15 osób i przeprowadzono zadanie w dwóch terminach w oddzielnych ośrodkach Leżajsku oraz Felicjanów/Uniejów. W realizowanym programie obozu znalazły się ABC młodego piłkarza, w tym: techniki i metodyka, sposoby podnoszenia sprawności, koordynacji i szybkości, zdrowie, w tym: podstawy wiedzy o anatomii człowieka, kontuzje – jak ich unikać i jak sobie z nimi radzić, prawidłowa dieta piłkarza, liczne gry i konkursy, a wśród nich konkurs na najlepszego strzelca obozu, zawody w trikach i zwodach, turniej piłkarzyków stołowych oraz zajęcia integracyjne, wycieczki, konkursy i quizy, ogniska, gry planszowe i towarzyskie, uroczyste zakończenie i podsumowanie obozu.

Blaski sportu – piknik rekreacyjno-edukacyjny
Zadanie zostało zrealizowane w infrastrukturze społecznej w miejscowości Jatutów w dniu 19 września. W trakcie pikniku, przeprowadzone zostały zadania sprawnościowe, rozgrywki zespołowe dzieci, młodzieży i dorosłych. W przygotowane zadania sprawnościowe włączali się rodzice oraz opiekunowie dzieci i młodzieży. Przeprowadzono rozgrywki w piłce nożnej chłopców w trzech kategoriach wiekowych, rozgrywki, zabawy sprawnościowe. Nagrodami dla uczestników pikniku były drobne upominki i dyplomy. Dla dorosłych uczestników, rodziców i opiekunów niezaangażowanych w rywalizację sportową przeprowadzone zostały warsztaty zdrowotne obejmujące tematykę aktywności fizycznej i stylu życia. Warsztaty poprowadził dietetyk. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy oraz współpracy z KGW Jatutów dla uczestników pikniku został przygotowany poczęstunek. Rezultatami działania były: wzrost świadomości społeczności lokalnej w obszarze kultury fizycznej, wzmocnienie wiedzy zdrowotnej, wzrost aktywności fizycznej i promocja sportu powszechnego, promowanie rodzinnej rekreacji i aktywności fizycznej.

STS Gryf: Michał Adamczuk